سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

قیام ملت مصر دردهمین روز وهشدار ارتش به نیروهای امنیتی
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٤   کلمات کلیدی: قیام مصر ،هشدارارتش

 قیام ملت مصر از صبح دیروز وارد مرحله جدیدی شد.

نیروهای امنیتی در قالب چماقدار و قمه زن، شش کشته وهزاروپانصد مجروح.  ادامه مطلب


 
هشتمین روز قیام مردم مصر
ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱۳   کلمات کلیدی:

  هشتمین روز قیام مردم مصر با بیشاز دو میلیون نفر درقاهره ومیلیونها نفر در شهرها.

لینک مطلب وخبردر ستون چپ


 
مصر وقاهره در این روزهای قیام؛روزهفتم.
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱۱   کلمات کلیدی: مصروانقلاب ،محمدالبرادعی

مصر وقیام مردم این سرزمین واهم خبر در هفتمین روز.

  اتاق جنگ ومبارزه با آزادیخواهان جهان این روزها سخت میتپد.

  به ادامه مطلب وخبر رجوع کنید.


 
خاورمیانه وکشورهای عرب آبستن نقطه عطفی درتاریخ
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٩   کلمات کلیدی:

منطقه خاورمیانه آبستن نقطه عطفی جدی در تاریخ جهان!!

        بر تونس چه گذشت؟

        در مصر ؛ سرزمین فراعنه عتیق و جدید چه میگذرد؟ 

        نقش سودان بزرگ وتجزیه شده در این مقطع چیست؟

      ادامه مطلب را کلیک فرمائید.


 
تومیگی عاشوراعتیقه شده!آیا مرام مردانگی وجوانمردی هم باستانی میشود؟
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢   کلمات کلیدی: متحجر ،عاشورا

محرم، عاشورا واربعین هرسال نو وتازه میشود. وتو ای نوجوان عزیزم ،جوان دلبندم :

میدانم تو سراسر ابهام وسوالی، نه بدی ونه دشمن عاشورائیانی.

تو فقط پاسخ میخواهی ،واین وظیفه ما میباشد،واما متحجرین ومرتجعان همیشه مقاوم!!    ادامه مطلب....