سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

ادبیات وشعر
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۸   کلمات کلیدی: شعر سوته دل ،فلسطین

گفتنی هارا همه گفتند.نمیدانم شایدهنوززودباشد،و مغزوشعور
انسان هنوز از درک حق وناحق عاجز وناتوان است
!!
اما این شعر تقدیم به آینده:

فلسطین:
مسلمان ازگلستان شریعت     گلی ازنسل احمددیده آفت

برادرگر گرفت ازآتش و دود       هزاران غنچه پرپربرزمین بود

علمدار از زمین بردار پرچم       ببین سررا بدار  ازبیش وازکم

تو اهل طین وزیتون اهل عشقی    تواهل قبله عشق نانوشتی.

کنون شیطان که جایت لانه کرده    زغم سرزیرپر پروانه کرده .

بزن آتش به شمع عزم آنک         گل وپروانه سوزدباتو اینک.

اگرخواهی همه عزو مهابت         مهیاکن دل شیرو  صلابت.

<اعدومااستطعتم>رابیادآر           زقوت هرچه داری درتوان آر.

دلیران بشنویداین بانک چاووش     ندای اهرمن سازیدخاموش.

بسرآمد زمان سنگ و دیگر          بزن برجان دشمن تیغ حیدر.

به جرئت ازنهان برگیرآ تش          بسوزان ناله شیطان وسازش

سلحشوری زمولایم علی گیر      شجاعت هم زاو یاازنبی گیر.

بساط شب پرستان برکن ازجا     بزن برقلب دشمن بی مهابا.

خدااین سوته دل تنها نماند        دمی این جهد وجد برجا نماند.

                                               مسعود.الف (سوته دل)
هرگونه برداشت یا استفاده ممنوع است
   sedasat_masoud@yahoo.com                                            ابوالقاسمی٢٨/۶/٨٨


 
جامعه وسیاست(پاسخ یک ابهام)
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱   کلمات کلیدی: خرده سیاست ،صداست2

پاسخ یک ابهام آسیبها وفوائدآن /خرده سیاستهای وبلاگ صداست 2 بروزن سیاست وسیماست نه سفارشی است ونه به هیچ حزب یا گروهی تعلق دارد.ونویسنده تنها مسئول آن است.واما اصل مطلب اینکه:

بحرانی نظیرحادثه واعتراضات پس از انتخابات دهم که باسوء استفاده از عصبانیت بی منطق کاندیداهای انتخاب نشده بوقوع پیوست،تاحدبسیاربالائی نتیجه بی تفاوتیهای مسئولین ما درطول سالیان گذشته بوده ومتأسفانه بعدازاینهم خواهدبود.وشایدبانگاهی دیگربتوان آنرا موهبتی برای نظام دانست که خواهم گفت.

اما درواقع پاسخ به سوالی قدیمی بودکه از سالیان گذشته توسط گروههائی ازهموطنان مامطرح میشد،واین سوال مربوط به روش ونحوه برخوردبامحبوسین وبازداشت شدگان ورفتاراشخاص حقوقی وخودسر با متهمین ویا دستگیرشدگان درمظان اتهام بود.
وهمیشه این سوال که پاسخ به آن حق مردم است در ابهام بود،وچنانچه شکایاتی نیزاز سوی افرادی درمواردی صورت میگرفت آنهم موردی حل میشد،ومورد مربوطه نیزموردی راضی ویا تفهیم میشد!!!ودرآخرهم لباس شخصیهای شعبده بازدریک چشم بهم زدن با لباس مخصوص حضوربهم میرساندند!!!!!

باتوجه به اینکه درجهان به غیراز ذات لایزال پروردگار هیچ چیز مطلق نیست ونخواهدبود.وپرانتز برای استثنائات باز است.وگاه منافع ملی ومیهنی وملاحظات سیاسی لاکن باثبوت حقانیت بایدلحاظ شود.


این ابهام را در رابطه با تمام بازداشت شدگان وجرائم واتهامات گوناگون عرض میکنم.اما یقینأ در بعد سیاسی و امنیتی بسیارپررنگ تر وجدی خواهدبود.

لذا این خرده سیاست بسیارمهم همیشه دستاویزی بود برای دشمنان نظام وکشور ما بخصوص صهیونیست وغرب که هراز چند گاهی از این کانال حقوق بشری به مبالغه ومیدان داری بپردازند.

اما بازهم ابهام موجودبود،و یقین دارم که اصل نظام وحاکمیت ما دراکثرموارد بی خبر و قانع به گزارشات کتبی و شفاهی وهیئت های تحقیق وتفحس که ارائه میشد!!!آری بیخبراما  مقصر!!!چرا که حکامی واقعی ومدیر باید بر رفتار کارگزاران خود احاطه کامل داشته باشند.آنهم درکشوری به عظمت ایران باستانی واسلامی وبه ویژه در امر رفتار کارگزاران نظام بامردم،مردمی که مسلمأ بدون داشتن آنها کشوری وبعدحکومتی شکل نمی  گرفت.
وحکامی نیزقابل تصورنبود.

لذاچنانچه درمطالب گذشته عرض کردم این فورانی اندک ازهمان انرژی نهفته درمتن جامعه ماست
که بدنبال نوع رفتار وتعامل نظام بامردم از گذشته دورتاحال تلمبارشده واین فوران نسبت به اعمال مسئولان نظام وخرده سیاستهای اعمال شده میتواندمثبت وحافظ نظام باشد،وحاکمیت را سربلند سازد،ویا اینکه خدانکرده منفی وآسیب رسان باشد،وهردونمونه آنرادرخلق حماسه باشکوه بیست وسوم خرداد(88) وآسیبرسان آنرادر روزهای گذشته تجربه کردیم.  

وشاهدبودیم که چگونه خرده سیاستهای نابجامانندگردوخاکی اندک درطول زمان تبدیل به گردبادی مهیب میشود وحرارت دشمنان براین مهابت می افزاید!!!


واما پاسخ ابهامی دیرینه وحقیقت زجه های کهنه خودرادرداستانی بنام فاجعه زندان کهریزک هویداکرد.ونه تنها زخم خوردگان بلکه مردم ومسئولان قدیمی وبالای نظام ومقام معظم رهبری با تصویری مستند پی به واقعیت زخمی کهنه وعمق جنایت خودسران جاهل که خودآلت دست جمعی سالوس ومرتجع وشاید.....دشمنان بردند.

واین آگاهی همان موهبت الهی است که عرض کردم.           ن/ ابوالقاسمیsedasat2/سیماست

و در ادامه مطلب عرض خواهم کردکه....

هرگونه برداشت ویاتحریف مطالب غیرقانونی است.


 
نان سنتی(آموزش واصلاح مصرف)
ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٦   کلمات کلیدی: روش خمیر ،شاطرسنتی

نانوائی ونان سنتی(4) :آرد وروش صحیح خمیررا تا جائی شرح دادم.ودانستیم که خمیر برای نان بویژه سنتی باید باتوجه به جمعیت وازدحام کنونی وشتاب برای پخت حداقل دو یا یک ونیم ساعت قبل ازپخت آماده شود.
ولذا خمیری که  7 یا8 دقیقه در دستگاه مخلوط شده باشد،وپس از یک ربع بیندازید جلوی دست شاطر محال است که این نان پس از یک ساعت دیگرقابل خوردن باشد........ابوالقاسمی..
درادامه مطلب عرض میکنم که:

 shmasatmasoud.persianblog.ir////