سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

اصلاح الگوی مصرف(نانوائی ونان)
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۳۱   کلمات کلیدی:

بنام خدا/اصراف یکی از بزرگترین مشکلات هر جامعه ایست.
ومسلمأ انرژی ونان وآب در صدر این معزل قرار دارند.اما همانگونه که مشاهده نمودید من
بحث آموزش نکات کلیدی را بویژه به کارگرانی که تازه وارداین حرفه شده اند.وهمچنین
اطلاعات ارزنده ئی به خانواده ها را طی دو مطلب پیشین و این مطلب که سومین آنست آغاز کردم.

امید که مفید واقع گردد.                  ابوالقاسمی سیماست

در ادامه مطلب آموزش نان وآرد را پی بگیرید.


 
معرق در دنباله مطلب
ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۸   کلمات کلیدی: معرق

در صفحه ادامه مطلب نکته های کلیدی وجالب

درادامه این مطلب نیکوست که این بیت آشنارابیادآورم که:
  دشمن دانابلندت میکند....بر زمینت میزند نادان دوست
وبدیهی است که این حادثه با همه منافع تبعاتی رانیز به نظام ماتحمیل کرد.امادرکل جمعی رانگران کرد ،گروهی را بروضعیت موجود واقف نمود،واقشار کثیری رانگران وحتی نا امیدساخت،

وشادیم ازاینکه جماعت سالوس وجاهلی راکه با افکار مرتجعانه خود دستور چنین رفتاری راصادر میکنند،ویا دست جاهل ترین اوباش واراذل را برای جنایت باز میگذارند!!!رسوا کرد.
واگرچه دوستان حقیقی این کشور اهل بیت را غمگین ومحزون نمود،اما سخن دیرینه من وامثال من را ثابت کردو دانستیم که سیاستهای به اصطلاح کلان وگم گشتن در برنامه های کوتاه وبلند واشباع شدن در روزمرگیها وآمارها ونشستهای پر رنگ و لعاب وپرهزینه چیزی نیست که بتواند ملتها وازجمله ملت اصیل ما را به سعادت برساند.

وتنها راه سعادت کشور وسربلندی واقعی وبدون دغدغه حکومت اسلامی بامردم بودن و رسیدگی به خرده سیاستهای قدم به قدم داخلی وزندگانی با همین پا برهنگان است وبس.

ودیدیم که به حاشیه راندن مردم  جمعی خوارج وهم ریاکار چگونه در پرده دروغین عاطفه وقانون مداری به خود جسارت محکومیت وهم اجرای حکم را در مورد فرزندان این ملت میدهند که در اوان زندگی جوانی کرده اندویا بدلیل ناپختگی فریب سرشاخه های خشن را خورده اند


واما بابعضی دوستان هم عرض میکنم که بیائید داستانهائی مانندلباس شخصی هارا کنار بگذاریم، چرا که چنین معرفیهائی کمی مضحک مینمایدونه اینکه من آنهارا انکارمیکنم،به عکس من بیش از هرکس این جرثومه های جنایت واحمق را ازنزدیک درک کرده ام.
ولی این وظیفه مجریان قانون وحکومت است وبه هیچ وجه نمیتوان بامعرفی این افراد گناه اشتباه وبی فکری خودرا فراموش کرد.
واین ملت هستند که با خاطری آسوده وبا اعتماد کار را به نظام سپرده وطالب امنیت وآسایش
جان ومال خویشند.وچرا باید عده ئی درهر مقام اینچنین راحت ازمرزهای قانون عبور کنند و امنیت مردم رالگدمال کنند؟
برای خودقانون جداگانه وضع کنند،رانتهارا مدیریت کنند،ثروتهای کلان ازپیوند آقازادگی خویش کسب کنند، برای مردم موعظه های دروغین سردهند.و و و ...وآنقدر جسورکه برای کسب مقام وثروت به مقدس ترین کرسیهای حاکمیت این نظام مقدس چشم طمع بدوزند!!
آه از آن دم که پیراهن.....به تن میکنندوخودرا بیگناه وفقیر میدانند!!!

به خدا سوگند که مولای ما امیر مومنان علی(ع)سالها برظلمی کوچک ازجانب کارگزارانش میگریست واز خدا طلب مغفرت میکرد.

یاعلی امشب همان شب است که آسمان وزمین برعدالت ومظلومیت تو خون گریستند و نظاره کردند که چگونه عدالت را سرشکافتند..
                                                                               ابوالقاسمی
sedasat2

ی وجود دارنر.


 
معرقکاری هنری3
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۸   کلمات کلیدی: صنایع دستی ،معرق

معرق کاری(3)راتاخرد کردن الگوشرح دادم. گفتم که لازم نیست که قطعات الگو را خیلی خرد وریز
کنید.مگر آنکه برحسب رنگ وطرح لازم باشد.

اگرچه قبلأ این موارد را عرض کردم اما بدلیل جداکردن بحث انجام عملی کار باز حضورتان شرح میدهم تا ناگفته ئی نماند.

جهت اتصال الگوهای خرد شده روی چوب های اصلی ورنگی روشهای مختلفی بکارمیرود.
//1-اتصال الگوبا میخهای کوچک که به میخ سایه معروف است.که اجزای بزرگتر را نسبت به اندازه آن با دو یا چند میخ به هم اتصال میدهیم.درهر صورت هنگام برش دور الگووچوب بهیچ وجه نباید الگو وچوب روی یکدیگربلغزند وجابجا شوند.حتی یک ذره..

//2-اتصال الگو وچوب توسط چسب چوب،که بیشتربرای اجزای کوچک بکار میرود.
  لذا چسب را بصورت نقطه ئی مانند یک خال به یک یا چند نقطه میزنیم واتصال میدهید.
3- باچسب فوری هم درصورت لزوم میتوان،ولی اول یک یا چند نقطه را هم پشت الگو وهم روی چوب معرق را چسب بزنید ویک یادودقیقه تحمل کنید وبعد آنهارا روی هم گذاشته وفشاردهید تا بچسبد. البته نوعی چسب دو رو هم وجود دارد. که هر دو طرف نوار دارای چسبی قویست واز آنهم میشود استفاده کرد،فقط گران است .

مورد مهم برشکاری://یکی ازمهمترین مهارتها درکارهای هنری چوبی (مشبک ،معرق یا ماکت وخاتمکاری برشکاری واستفاده صحیح ازکمان اره ومهارت درکاربردآن است.
 اگرچه من بطور تئوریک سعی میکنم تا به بهترین وجه مسائل را تفهیم کنم.

 


 اما اکنون مورد ما برش چوبهای معرق است که چوب الگو هم سوار برآن است.اولین نکته اینکه هرهنرمندفنآوری بیشترین مهارت را هنگام اعمال وتجربه خودش کسب مینماید.اما این را بدانید که 
 یک جمله وراهنمائی یک معلم عاشق ویک مربی دلسوزسالها راه را نزدیکترمیکند.

 و به قول من سعی کنید خودتان با چشم وگوش دزد علم وتجربه باشید.باعذراز گفتن کلمه دزد،منظورم از چشم خوب دیدن وازگوش خوب شنیدن است..

 برشکاری/الف-افرادی که راست دست هستند،برشرا ازچپ ودرجهت عقربه ساعت انجام دهند.
       وکسانیکه چپ دستند خلاف عقربه های ساعت پیش روند.زیرا که از نظر دید وچرخش چوب
     بهتربه کار مسلط هستند.
 ب-هنگام برش دور الگودقیقأ سعی کنید که تیغ کمان اره مماس با الگوباشدوچوب راببرد.زیرا که اگر تیغ از الگو فاصله بگیرد قطعه معرق شما بزرگترشده وهنگام جا رفتن با مشکل مواجهید.
  وبرعکس اگر لبه های الگوراهم با چوب برش دهید .اولأ که این الگو دیگرآسیب دیده و قابل استفاده نیست ومهمتر اینکه زمان نصب وجازدن قطعات معرق درزهای بین اجزا گشاد وکاملأ مشخص خواهند شد .وهنگام رنگ کاری وبتونه هم وقت گیرمیشود.پس دقت کنید که بدون عجله برشها را با دقت انجام دهید.که یکی از امتیازات معرق خوب همین درزها ونوع برش است.
ج- مورد دیگر در برش /سعی کنید که برش شما کاملأ عمودی وراست باشد.ودستتان به چپ یا به راست متمایل نباشد.زیرا وقتیکه روی کار راسنباده وپوست میزنید درزها بزودی باز شده وتبدیل به شکاف ودره میشوند.وحالا بیا و دره ها را پر کن!!

 د-درطرحهای معرق برخی جاها مانند سر تیزی برگها یا هرجای دیگرکه نمیخواهیم گرد برش بخورد برش را تا آخرخط قلم گیری یا نوک مثلأ برگ ادامه میدهیم وحالا اره را عقب عقب از خط برش خورده بیرون می آوریم.ودوباره اره وتیغ را ازعقب داخل همان شیار مینمائیم وحال ازهمان نوک برگ را شروع به برش میکنیم وادامه میدهیم بدین صورت تیزی ونوک باریک طرح حفظ میشود.

ر-در برش وکار با اره هیچوقت لازم نیست که کمان اره ره به جلو فشار دهید.
 بلک شما فقط کافی است که دست خودرا پائین بکشیدویقین کنید که برش انجام میشود.
  این عادت دو حسن دارد .اولأ که مسیر تیغ  منحرف نمیشود ودوم اینکه تیغ که داغ شده نمی شکند.

در هنگام برش به هرپیچ ومحل گردشی که رسیدید،تنها کافی است که در گردش سرعت دست
 خودرا زیاد نمائید.واین روش یکی از اصولی ترین روش در برشکاری است.
 لذا هر اندازه که پیچش بیشترباشد سرعت برش را در دور زدن افزایش دهید.بدون اینکه تیغ را به
 جلو فشار دهید.
 دو نکته دیگ را که نزدیک بود فراموش کنم عرض میکنم.
 /چنانکه در محلهائی میخواهید تا آخر خط بیندازید اما قطعه ازهم جدا نگردد.مثلأ مانند برش خطوطی
  که روی گلبرگهاست یا خطوط وآوندهای روی برگ زمانیکه برش شما هنوز به آخرخط نرسیده
  کافی است که دست خود را طوری بالا بیاورید که تیغ نسبت به کار زاویه ئی حدود چهل درجه
  بسازد .یعنی اینکه تیغ شما روی چوب را برش دهدوخط ایجاد نماید اما زیر چوب را تا آخر برش
 ندهد.پس روی چوب خط میاندازد اما قطعه از هم جدا نمیشود.

 //گاه محلی درمیان یک طرح باید برش وبیرون آید ونمیخواهیم که روی بقیه طرح جای خط برش
 بدنمائی کند .اینجا با یک مته سوراخ ریزی روی نقطه ئی از خط ایجاد کرده وبعد یک سر تیغ را از
 کمان بازمیکنید وتیغ را وارد سوراخ ایجاد شده کنید وحال سر تیغ را دوباره محکم ببندید.وقطعه
 خودرا برش دهید وباز سرتیغ را بازکنید وبیرون بیاورید.

یکی دیگر از موارد معرقکاری انتخاب چوب مناسب معرق وطرح شماست.
/انتخاب چوب:درمعرق بسته به ذوق وخلاقیت شما اما مهم است .
 برای ایجاد نمائی ازمثلأ کوه رگه ها ورج چوب را درنظر بگیرید.
 /برای نمود برجستگیها از چوب روشن تر وعمقها وفرورفتگیهارا باچوبی تیره ترنشان دهید.
 /محل ومنبع نور را در طرح بدانید ازکدام سمت است،لذا قسمتهای نزدیک به منبع نور را چوبهائی
  روشن وهرچه از محل منبع نوردورتر شوید تیره ترکارکنید.
 /یک یادآوری مهم:هرگز خیال نکنید که برای کار خود باید حتمأ چوبهای مختلف ورنگارنگ را در
 اختیارداشته باشید.هیچ اینگونه نیست.چرا که شما میتوانید با تنها با یک یا دونوع چوب وبکارگیری سایه و روشنهای آن واستفاده مناسب از رگه ها کاری زیبا خلق کنید.باورنمیکنید امتحان کنید.

 چنانکه چوبهائی هستند مانند چوب گردو که خود به تنهائی اکثر رنگهارا داراست.یاچوب راش.

در معرقکاری میتوان از موادی مانند صدف سنگهای تزئینی ویاخاتم که در بازار موجود است .
استفاده کرد.
 واین را خدمتتان عرض کنم که از هر ماده ی زیبا ومناسبی وتلفیق آن با چوب که اصل کاراست،
 میتوانید خود را با کمک ویاری تلاش وسعیتان صاحب سبک کنید.
در معرقکاری ازچوبهای مختلفی استفده میشود.اما ازچوبهای گردو،راش،عناب،شمشاد،تبریزی یا
چنار روسی که رگه های زیباتری دارد وکهکم یاکهورویاکیکم که هرسه یکی هستند.وممرز ،توت ،
 افرا وزبان گنجشک یا ون وتوسکا استفاده بیشتری میشود.


 رنگ چوب ورنگ معرق را انشاء الله وبایاری حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الدا درمطلبی
 یکدست بهمراه نکته های دیگری از معرقکاری که احتمالأ فراموش کرده باشم بزودی تقدیم حضور نازنین وعزیزتان خواهم کرد.
 
تنها پاداش من رضای پروردگار وخوشنودی مهدی(صاحب الزمان است)  ابوالقاسمی .
  
masoudabolghasemi@yahoo.com/////sedasat//simasat//


 
 
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۸   کلمات کلیدی:

معرق کاری(3)راتاخرد کردن الگوشرح دادم. گفتم که لازم نیست که قطعات الگو را خیلی خرد وریز
کنید.مگر آنکه برحسب رنگ وطرح لازم باشد.

اگرچه قبلأ این موارد را عرض کردم اما بدلیل جداکردن بحث انجام عملی کار باز حضورتان شرح میدهم تا ناگفته ئی نماند.

جهت اتصال الگوهای خرد شده روی چوب های اصلی ورنگی روشهای مختلفی بکارمیرود.
//1-اتصال الگوبا میخهای کوچک که به میخ سایه معروف است.که اجزای بزرگتر را نسبت به اندازه آن با دو یا چند میخ به هم اتصال میدهیم.درهر صورت هنگام برش دور الگووچوب بهیچ وجه نباید الگو وچوب روی یکدیگربلغزند وجابجا شوند.حتی یک ذره..

//2-اتصال الگو وچوب توسط چسب چوب،که بیشتربرای اجزای کوچک بکار میرود.
  لذا چسب را بصورت نقطه ئی مانند یک خال به یک یا چند نقطه میزنیم واتصال میدهید.
3- باچسب فوری هم درصورت لزوم میتوان،ولی اول یک یا چند نقطه را هم پشت الگو وهم روی چوب معرق را چسب بزنید ویک یادودقیقه تحمل کنید وبعد آنهارا روی هم گذاشته وفشاردهید تا بچسبد. البته نوعی چسب دو رو هم وجود دارد. که هر دو طرف نوار دارای چسبی قویست واز آنهم میشود استفاده کرد،فقط گران است .

مورد مهم برشکاری://یکی ازمهمترین مهارتها درکارهای هنری چوبی (مشبک ،معرق یا ماکت وخاتمکاری برشکاری واستفاده صحیح ازکمان اره ومهارت درکاربردآن است.
 اگرچه من بطور تئوریک سعی میکنم تا به بهترین وجه مسائل را تفهیم کنم.

آنهم به عشق دوستانی چون موعودرحمت وو....تمام عزیزانی که حال درخاطر ندارم ازجمله (رپ)
 وتمام هموطنان وهنردوستان همزبانم.


 اما اکنون مورد ما برش چوبهای معرق است که چوب الگو هم سوار برآن است.اولین نکته اینکه هرهنرمندفنآوری بیشترین مهارت را هنگام اعمال وتجربه خودش کسب مینماید.اما این را بدانید که 
 یک جمله وراهنمائی یک معلم عاشق ویک مربی دلسوزسالها راه را نزدیکترمیکند.

 و به قول من سعی کنید خودتان با چشم وگوش دزد علم وتجربه باشید.باعذراز گفتن کلمه دزد،منظورم از چشم خوب دیدن وازگوش خوب شنیدن است..

 برشکاری/الف-افرادی که راست دست هستند،برشرا ازچپ ودرجهت عقربه ساعت انجام دهند.
       وکسانیکه چپ دستند خلاف عقربه های ساعت پیش روند.زیرا که از نظر دید وچرخش چوب
     بهتربه کار مسلط هستند.
 ب-هنگام برش دور الگودقیقأ سعی کنید که تیغ کمان اره مماس با الگوباشدوچوب راببرد.زیرا که اگر تیغ از الگو فاصله بگیرد قطعه معرق شما بزرگترشده وهنگام جا رفتن با مشکل مواجهید.
  وبرعکس اگر لبه های الگوراهم با چوب برش دهید .اولأ که این الگو دیگرآسیب دیده و قابل استفاده نیست ومهمتر اینکه زمان نصب وجازدن قطعات معرق درزهای بین اجزا گشاد وکاملأ مشخص خواهند شد .وهنگام رنگ کاری وبتونه هم وقت گیرمیشود.پس دقت کنید که بدون عجله برشها را با دقت انجام دهید.که یکی از امتیازات معرق خوب همین درزها ونوع برش است.
ج- مورد دیگر در برش /سعی کنید که برش شما کاملأ عمودی وراست باشد.ودستتان به چپ یا به راست متمایل نباشد.زیرا وقتیکه روی کار راسنباده وپوست میزنید درزها بزودی باز شده وتبدیل به شکاف ودره میشوند.وحالا بیا و دره ها را پر کن!!

 د-درطرحهای معرق برخی جاها مانند سر تیزی برگها یا هرجای دیگرکه نمیخواهیم گرد برش بخورد برش را تا آخرخط قلم گیری یا نوک مثلأ برگ ادامه میدهیم وحالا اره را عقب عقب از خط برش خورده بیرون می آوریم.ودوباره اره وتیغ را ازعقب داخل همان شیار مینمائیم وحال ازهمان نوک برگ را شروع به برش میکنیم وادامه میدهیم بدین صورت تیزی ونوک باریک طرح حفظ میشود.

ر-در برش وکار با اره هیچوقت لازم نیست که کمان اره ره به جلو فشار دهید.
 بلک شما فقط کافی است که دست خودرا پائین بکشیدویقین کنید که برش انجام میشود.
  این عادت دو حسن دارد .اولأ که مسیر تیغ  منحرف نمیشود ودوم اینکه تیغ که داغ شده نمی شکند.

در هنگام برش به هرپیچ ومحل گردشی که رسیدید،تنها کافی است که در گردش سرعت دست
 خودرا زیاد نمائید.واین روش یکی از اصولی ترین روش در برشکاری است.
 لذا هر اندازه که پیچش بیشترباشد سرعت برش را در دور زدن افزایش دهید.بدون اینکه تیغ را به
 جلو فشار دهید.
 دو نکته دیگ را که نزدیک بود فراموش کنم عرض میکنم.
 /چنانکه در محلهائی میخواهید تا آخر خط بیندازید اما قطعه ازهم جدا نگردد.مثلأ مانند برش خطوطی
  که روی گلبرگهاست یا خطوط وآوندهای روی برگ زمانیکه برش شما هنوز به آخرخط نرسیده
  کافی است که دست خود را طوری بالا بیاورید که تیغ نسبت به کار زاویه ئی حدود چهل درجه
  بسازد .یعنی اینکه تیغ شما روی چوب را برش دهدوخط ایجاد نماید اما زیر چوب را تا آخر برش
 ندهد.پس روی چوب خط میاندازد اما قطعه از هم جدا نمیشود.

 //گاه محلی درمیان یک طرح باید برش وبیرون آید ونمیخواهیم که روی بقیه طرح جای خط برش
 بدنمائی کند .اینجا با یک مته سوراخ ریزی روی نقطه ئی از خط ایجاد کرده وبعد یک سر تیغ را از
 کمان بازمیکنید وتیغ را وارد سوراخ ایجاد شده کنید وحال سر تیغ را دوباره محکم ببندید.وقطعه
 خودرا برش دهید وباز سرتیغ را بازکنید وبیرون بیاورید.

یکی دیگر از موارد معرقکاری انتخاب چوب مناسب معرق وطرح شماست.
/انتخاب چوب:درمعرق بسته به ذوق وخلاقیت شما اما مهم است .
 برای ایجاد نمائی ازمثلأ کوه رگه ها ورج چوب را درنظر بگیرید.
 /برای نمود برجستگیها از چوب روشن تر وعمقها وفرورفتگیهارا باچوبی تیره ترنشان دهید.
 /محل ومنبع نور را در طرح بدانید ازکدام سمت است،لذا قسمتهای نزدیک به منبع نور را چوبهائی
  روشن وهرچه از محل منبع نوردورتر شوید تیره ترکارکنید.
 /یک یادآوری مهم:هرگز خیال نکنید که برای کار خود باید حتمأ چوبهای مختلف ورنگارنگ را در
 اختیارداشته باشید.هیچ اینگونه نیست.چرا که شما میتوانید با تنها با یک یا دونوع چوب وبکارگیری سایه و روشنهای آن واستفاده مناسب از رگه ها کاری زیبا خلق کنید.باورنمیکنید امتحان کنید.

 چنانکه چوبهائی هستند مانند چوب گردو که خود به تنهائی اکثر رنگهارا داراست.یاچوب راش.

در معرقکاری میتوان از موادی مانند صدف سنگهای تزئینی ویاخاتم که در بازار موجود است .
استفاده کرد.
 واین را خدمتتان عرض کنم که از هر ماده ی زیبا ومناسبی وتلفیق آن با چوب که اصل کاراست،
 میتوانید خود را با کمک ویاری تلاش وسعیتان صاحب سبک کنید.
در معرقکاری ازچوبهای مختلفی استفده میشود.اما ازچوبهای گردو،راش،عناب،شمشاد،تبریزی یا
چنار روسی که رگه های زیباتری دارد وکهکم یاکهورویاکیکم که هرسه یکی هستند.وممرز ،توت ،
 افرا وزبان گنجشک یا ون وتوسکا استفاده بیشتری میشود.


 رنگ چوب ورنگ معرق را انشاء الله وبایاری حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الدا درمطلبی
 یکدست بهمراه نکته های دیگری از معرقکاری که احتمالأ فراموش کرده باشم بزودی تقدیم حضور نازنین وعزیزتان خواهم کرد.
 
تنها پاداش من رضای پروردگار وخوشنودی مهدی(صاحب الزمان است)  ابوالقاسمی .
  
masoudabolghasemi@yahoo.com/////sedasat//simasat//


 
اصلاح الگویمصرف(نان وآرد)
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٤   کلمات کلیدی: آرد ،نان سنتی،آموزش2

نان وپیرامون اصلاح الگوی مصرف وصرفه جوئی(ق-2) درمطلب قبل مقدمه ئی عرض شد که از روی عادت ویااینکه حساسیت ویژه ئی که در بحث اصراف وصرفه جویی روی انرژی وحساس ترازآن روی آردونان وجود دارد ناخوداگاه من را به سمت مسئله نان سوق داد.
وامیدوارم که بایاری خدای مهربان درآینده یی نزدیک به مواردی مانند انرژی واصلاح مصرف آب نیز
بپردازیم.وبه این باوربرسیم که آینده جهان را یعنی فرزندان ما با چه بحرانهای عظیم وبسیار جدی مواجهند.


اما اکنون قصد من پرداختن به مسئله بسیار مهم نان ونانوائی است.ولذا امیدوارم که با مطالبی چند خانواده ها را
وهمچنین بدلیل تخصصی بودن بخشهای زیادی از مطلب کسانیکه به حرفه نانوائی مشغولند،ویا افرادی که علاقمند به داشتن اطلاعات متنوع هستند،به مقصود خود برسند.


درمطلب قبل گفتم که مصرف نان وتنوع در نوع وشکل یا طعم نان اکثرأ به عادات افراد وخانواده های مختلف بستگی دارد ،ومورد مهم دیگردرخوب وبد بودن یک نان تلقین خوداشخاص است .بدین معنی که چشم انداز یک نان ذائقه فرد را به سمت خوب ویابه سمت بد وکم اشتهائی سوق میدهد.

یابهتر بگویم که اگر یک نان در یک قسمت ضخیمتر ودر قسمت دیگر نازکتر بود مسلمأ آنرا یک نان خوب نمیدانیم ،در حالیکه همین نان اگر یکسطح بود وبقول نانوا صاف بود بارغبت آنرا می پسندیم.حال چه تمام آن نازک وچه یکدست ضخیمتر باشد.(البته این مطالب بیشتر در نان های سنتی کاربرد دارند)


واین امری بدیهی است که یک نان ناصاف درتنور ودر مقابل آتش محل نازکتربرشته ویا میسوزد ودر قسمت
ضخیم خود پوسته بیرونی میپزد اما داخل ویا لای آن ناپخته تر است.

وجهت اثبات این گفته خودمثالی عرض میکنم. چگونه نان فانتزی ویا همین باگت ساندویچی را بدون ایراد با کارد بریده ویا داخل آنرا خالی کرده میخوریم .اما اگر یک نان سنتی مانند سنگک کمی پای نان ویا دور آن  ضخیمتر باشد فقط وسط آنرا جداکرده ومیل میکنیم؟؟؟


اما تمام این موارد برمیگردد به کیفیت نان سنتی که بعداز کیفیت ونوع آرد بسته به مهارت نانوا میباشد)

ومهارت کارگر نیز مانند هر فن وحرفه دیگری بدست نمی آید مگر با آموزش ویا داشتن استادی مجرب و
 دلسوزو قبل از همه استعداد و علاقه کارگردر هر هنری حتی نانوائی.


یک-اولین ابزارکیفیت نان: برای داشتن نانی قابل مصرف نمیتوان ابزارهای لازم را مهمتراز دیگری
دانست .چراکه تمام شرایط باید باهم فراهم باشند.اما هریک را جداگانه نام میبریم.

 آرد مناسب وقابل مصرف در نانوائیها بخصوص نان سنتی باید دارای شرایط خاصی باشد،
یکی از شرایط یک آرد خوب رنگ آنست که مشتری هم دراول نظر آنرا میبیند. وهمانطور که تمام
نانواهای محترم میدانند آردی که دارای رنگی روشن وباز باشد بمراتب نان زیبا تری خواهدداشت.

ویک آردتیره وبدرنگ اولین ایراد مشتریها ومردم است.

اما بدانید که نمیتوان گفت که این آرد چون سفید است ،حتمأ آرد خوب وخوش پختی است.چه بسا
آرد خوشرنگی بدباشد وبعکس یک آردتیره وبدرنگ ممکن است هم خوش پخت وهم خوش طعم باشد.

 

درسالهای اخیربخصوص دهه شصت که عمده گندم مصرفی از کشورهای خارجی تأمین میشد،گاهی این گندم وارداتی آنقدر نامرغوب بود که برخی نانوائیها بویژه سنگکی ولواش عملأ تعطیل میشدند.
ومشکل دیگر نداشتن سیلوهای پیشرفته وکافی برای نگهداری وسلامت گندم بود.

اما اکنون خوشبختانه باهمت وتلاش مضاعف دولتها نه تنها سیلوهای پیشرفته وباظرفیت بالا بدست خودایرانیان ساخته شد،بلکه بیش از نوددرصد گندم مصرفی کارخانجات آرد بدست کشاورزان ایران در داخل کشوراستحصال میگردد.
ولی نمیتوان گفت که تمام گندم وآرد تولیدی از مرغوبیت صددرصد بالایی برخوردار است.اما حداقل نانوایان محترم قدیمی تروپیشکسوت میدانند که اکنون دیگر آردی با آن کیفیت نازل ویا آفت زده در هیچ جای کشور توضیع نمیگردد.

یکی از راههای رضایت مردم ونانوای کل کشور توضیع وروش تقسیم وحمل گندم است.واگرچه این کار هزینه بر وکمی دشوار است.البته اکنون هم تا اندازه ئی این کارانجام میشود،اما نه در سطح وسیع وبطورکامل.بلکه بازهم ناعادلانه وناحق این امر درپایتخت وبرخی کلانشهرها صورت میگیرد.


اما انصاف آن است که گندم نامرغوب ومرغوب  طوری درسطح کشورتوضیع شود که درتمام استانها وشهرها با مخلوط مناسب گندمهای متفاوت آردی نسبتأ خوب به دست نانوا برسانند.
نه اینکه یکجا خوب خوب وجایی دیگر بدوبدتر.ارباب ناراضی ،رعیت ناراضی تر/.

آرد بد از نظر نانوا چگونه است؟
 قبل از اینکه سخنی چند با کارکنان زحمتکش نانوا داشته باشم
،لازم میدانم که به مردم محترمی که میخواهند با زبانی عامیانه بدانند که آرد بد چگونه است؟وچه شرایطی را دارد و یا چه ویژگیهائی را ندارد؟ تا اینکه بتوانند نانوا را درک کنند.وزمانیکه نانوا میگوید خواهر یابرادر آردم
 خیلی خرابه.بدانند که این آقای شاطر یا وردست ازچه معضلی حرف میزنه.
 اما قبلأ هم عرض کردم که پیش فرض ما مهارت نانواومجرب بودن نسبی اوست.


 نان خوب وقابل استفاده با دور ریز کم ونانی که سرمایه های عظیم کشور ما را روانه زباله دانیها نکند وسوار بر مرکب نان خشکی ونمکی نسازد.صددرصد باید شرایط ایده آل خودراداشته باشد.

 1-آرد مناسب:آرد خراب چند نوع بدی وعیب میتواندداشته باشد.
 الف- شرط کردم که با زبانی کاملأ عامیانه،پس یک مثال عامی ومردم فهم.برای عیب اول:
        یک کاسه خاک یا شن را با آب مخلوط کنید.البته آبکی وشل نشود،مانندماستی سفت.
        حال این مواد را تا وقتیکه خسته شوید ورز دهید ومشت و مال. اما توصیه میکنم که خودتان را
       بهیچوجه خسته نکنید.(این آزمایش برای بیشتربدانیم دانش آموزان قطعأمفیداست).حال با دست    مقداری از این گل رابردارید.ویا ظرف ملات را خم کنید تا این ماده بریزد. خیلی زود متوجه میشویدکه                                                       

     این ماده مانند ماست میریزد وچنانچه با دست هم مانند نانوا بخواهید چانه ئی از آن برگیرید ابدآ
     امکان انجام آن وجود ندارد. آیامیدانید چرا؟ چون این گل دارای هیچ زنجیره مولکولی نیست وبه 
    زبان ساده ترابدآ ریشه دار نشده ویا حالت لاستیکی وکشداربخودنگرفته است.

   آری یکی از بزرگترین عیب یک ارد بد همین حالت بی ریشه گی ویا سستی وزهواردررفته است.که
   درمناطق مختلف نام مختلفی دارد.برخی استانها به این نوع آرد میگویند ،واگذار،است. درجائی هم 
  میگویند که کمر،ندارد.اما بهر صورت چنین آردی:
  پختی بسیارمشکل دارد .اولأ که سرعت کاررا بسیار کم مینماید .دوم اینکه این خمیر به هیچوجه نانی
  صاف ویکدست نخواهدداشت .چونکه بدلیل ریشه ضعیف حتمآ پاره خواهدشد.وگاهی این عیب آنقدر
  بزرگ است که خمیرقبل از رسیدن پاروی شاطربه تنور دربین راه مانند همان خاک و گل ساخت ما
  ازروی پارو یا لپوی لواشی وتافتونی خواهد ریخت. ودرنهایت هم قسمتی سوخته وزنگباری یاپاره و
  نیم دیگر چاق وخپل وامریکائی..(شوخی کردم،ببخشید).ویقینأ پنجاه درصدآن دور ریزاست..
 واینگونه آردی بخصوص درفصول گرم سال باید کم کار،نمک بیشتر،وقبل از اینکه ازدست برود
 یعنی در حالیکه هنوز تاب اولیه را دارد سریعأ پخت شود.وگرنه اگر زهوارش دررفت (یا مکافات)


 2- عیب دیگر آرد که آنهم بسیارپردردسراست.وسرعت کار را بسیارپائین میآورد،.
   وبعداینکه شاطررا بسیا زودخسته مینماید،ونان هم به اندازه دلخواه نازک ومردم پسند نمیشود .
   کاملآ برعکس عیب بندیک است که عرض شد.
  یعنی اینکه این نوع آرد خمیرش با سرعت ریشه کلفت میکند.به زبان بازهم ساده ترهمان حالت کشی
  ولاستیکی که درآرد وعیب اولی نبود در اینجا بسیار زیاد است .بطوریکه اولأ شاطرباید با زحمتی
  مضاعف چانه یاچونه خمیر را ازخمیرداخل تغارجدا کند.ومشکل دوم این است که:
 خمیر روی پارو ویا هرجای دیگر هرچه که شاطر پنجه میزندتا آنرا باز کند مانند لجبازی یکدنده به
 جای خود برمیگردد.اما بهر ترتیب باید باز وآماده آتش شود.اما معمولأ این نان کمی ضخیمترخواهدشد امامطمئنأ پاره نمیشود.
 واما یک نکته آموزشی:این نوع آردباید در دستگاه خمیرسازکمترکارکند.شاید حدود هفت یا هشت دقیقه ونکته مهم دیگرکه دانستنش برای خانواده ها نیزمفیداست،اینکه این آرد بعکس آرد معیوب اولی
باید از نمک بسیارکمتری استفاده کرد.چون نمک اضافه چه درگوشت کباب کوبیده وچه در خمیرنان
هرچه مقدارش بیش تر شود خمیر یا قیمه گوشت را جمع ترمیکند.

اما اردها عیوب کم اهمیت تری هم دارند که در این پست دیگر مجال نیست.مرا ببخشید..


masoudabolghasemi@yahoo.com                              .مسعودابوالقاسمی .
هرگونه برداشت بدون ذکردقیق نام ومنبع مطلقأممنوع است.
تاپست دیگردرهمین زمینه برای خدمتی هرچند کوچک خداحافظ../       


 
اجتماعی وکمی خرده سیاست
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٢   کلمات کلیدی: خرده سیاست

مطلب امروز من به یقین درجامعه ما ازچشم بسیاری پنهان نمانده است.

معمولأ من بعنوان یک نویسنده بمواردی نمیپردازم که تاریخ مصرفی محدود وزودگذر داشته باشد.اما گاهی -
موردی عمیقأتوجه هرکسیرابه خودجلب مینماید. حتی درمن بی احساس ،که نمیتوانم بدون نظرازآن بگذرم.

لذا پند والگوئی هرچند کوچک اثرش را برقلب وجان حک میکند.

ونقد داستان وسریالهای نمایشی وتلویزیونی هم ازهمین مقوله اند.که در روزمرگیهای زندگی خیلی زود
به فراموشی سپرده میشوند.

 باکمی تأمل بگوئید که کدام نمایش را بیاد دارید،که پندوپیام آنرا درزندگی خود بکارمیبندید؟؟؟

 پس پررنگ ترین تأثیراین سریالهای پرخرج ویا دیگرفیلمها سهم سرگرم کردن انهاست،

 اماکاش اینراهم میدانستید که جهت هریک دقیقه این فیلمها وبخصوص سریالهای سرتاسرمبتذل ایرانی  جه هزینه گزاف وسنگینی را برخصوصأ اقشار پائین جامعه ما تحمیل میکند. اماچه میتوان کرد ؟    
جعبه جادو وپرده سفیدسینما مأموریت خودرا با بهترین نحو انجام داده است.چون مردم خواهانند.


زمانی شخصی مرتد والبته شهیر گفت که دین و مذهب افیون جامعه است.اما یقینأ او هنوز به قدرت شگرف الکترون ودنیای مجازی حال ما واقف نبود.وگرنه صددرصددرعقیده خویش تجدید نظر میکرد.
اما افیونی دولبه که  یک لبه آن فنا وخسران ولبه دیگر ثمری شگرف وجادوئی.


 واین حمله رو به جلو،حکم علم ودانش است،که تجاوز را برای دشمنان ودفاع را برای ستمدیدگان            فرزانه  بسیار آسان کرده.واینجاست که میگویم دنیای مجازی از آن کسی است که با اندوختن دانش  واستفاده بهینه وبی وقفه ازاین ابزار همگانی وبی طرف به نفع خود استفاده کند.
و پیروز کسی است که خودرا با این کاروان سیاست ودانش همراه کند.وهرقدم عقب رفت یعنی یک آسیب وزخمی کاری. ودیگر نه سخنرانی وپند سعدی کارسازاست ونه سیاهچال فرعون وضحاک..
 

 زیرا که این ابزارودانش کنونی توان این را دارد که از بعیدترین فواصل دراقصی نقاط عالم هم
 تازیانه بزند، ودر وقت لزوم نیز نوازش ودلجوئی کند.
 
داستان انقلاب دهم درسی گوشنواز بود.
که هنوزهم پس لرزه های آن دست از دامن ایران
 باستانی واسلامی ما برنکشیده .اگرچه در ظاهر بگومگوهای خانوادکی است.

ودرصورت ظاهر شکوه وگلایه هائی که دوستان قدیمی وسران ونزدیکترین سربازان خمینی کبیر
بعداز یک اتفاق ورویداد به هم روا میدارند.

اما در این ماجرا که با سرعت ویاری الکترونهای نظام یافته درعالم سایبربه ملت ونظام ما تحمیل شد مسلمأ وتحقیقأ دو مسئله ومورد بسیار مهم نباید نادیده گرفته شود .

مورد اول شناخت ناشناختگان .امتحان پس نداده هائی که درمطالب شب انتخابات گفتم وبازمیگویم .کسانی که با یک کلمه یا بیانیه میتوانستند راه را برتمام فرصت طلبان ودشمنان داخلی و خارجی ببندند .واین سیاست وطرحی که از سالهای قبل برایش هزینه واقدام شده بود.آنهم در مهمترین مراکز قدرت جهان استکبار،وآن را در درون خفه سازند ودشمن را ناکام.
ومیتوانستند با سرعت خود را از جریان کلید خورده جدا نمایند،وشالهای سبز وقرمزرا آتش زده واز خود دورسازند.البته اگردوست بودند؟؟؟؟؟
ویک چارک پارچه رنگین بی ارزش راقربانی تمام آنهمه خسارت مادی ومعنوی کنند،وهمان مسجدی را که رسول خدا به آتش کشید و ویرانه کرد،آنان نیز از این مسجد شیطان دورمیشدند.
البته اگر دوست بودند؟؟؟؟؟

 اما این کسانیکه میخواستند قدرت اجرائی ایران سرفرازرا بدست گیرندچه کردند؟؟؟آنان با سمبل ساختن تکه پارچه ئی سبزبگونه ئی عمل کردند که رئیس جمهورامریکا وصهیونیستهای نازنین وحتی نخست وزیر این منحوسین نیز بردست کثیف وبخون آغشته خود پارچه سبز ببندند!!!!!! ودرحالیکه میلیونها سید البته از نوع واقعی آن وغیر سید با پائی برهنه وفرزندانی گرسنه که مالکان مستند و واقعی این نظام و کشورند نه شال سبز میبندند ونه طلبکارندونه خود را والا تراز دیگران میدانند.

همان مردمی که برگزیده خود را درمیان و در آغوش میگرفتند،وبرای پیروزیش شادی نمودند.


ودیگراینکه این عالی جنابان میتوانستند با احساس اولین اقدام دشمنان چه درفضای مجازی وچه حقیقی اعلام برائت میکردند.ووووو..
 البته اگر که دوست بودند؟؟؟؟؟
 اما درنهایت تأسف دیدیم که باگردنی سرافراز وطلبکارانه و با اشک تمساح نه تنها چنین نکردند بلکه
 از توان ودلجوئیهای دشمنان قسم خورده این سرزمین باستانی واسلامی در جهت خواسته های نابحق،
 وغیرقانونی وبجه گانه خود یاری هم گرفتند!!!پس حق نمیدهید که جمعی خداترس ومحتاط به خود  جرئت ندهند که دین خود را با سیاستهائی این چنینی درهم نیامیزند؟!!!

  باچه منطق وکدام برهان شرعی وغیر شرعی میتوان پذیرفت که اشخاصی که از نخبگان هم هستند ویا اینگونه فکرمیکنند ودرلباس مقدس وهیبت پیامبر بزرگ اسلام محمد مصطفی ختمی مرتبت (ص)
خودرا آراسته اند اینچنین سیاست بازی وزبانم لال نمامی میکند،سیاست ودین را عین هم دانست؟؟؟
و آیا گناه وبیراهه رفتن مقلدین این آقایان برگردن کیست؟؟

 به خداسوگند که آن سیاست رسول وبرگزیده پروردگارواولیاء وی بود که عین دین است..نه این که  اکنون از جانب برخی ،آری برخی مشاهده میکنیم ./.

 


 ومورد
دوم ومهم دیگرتحرکات وپس لرزه های بجامانده،که دشمنان واقعی ایران ومکتب ما ،
 مانند غرب ،صهیونیست ،وایرانیان مبتذل ودر اوهام مانده ئی که هنوزایران پیشرفته وقدرتمند را باورندارند،ودرکمال ناباوری مشاهده مینمائیم که تازه نوبت به پیراهن عثمان رسیده وخودیهائی که یا
 ناخواسته ویا بی فکری در این دام اسیر میشوند.دامی که آخرین تلاشهای دشمنان این سرزمین است،
 ومذبوحانه میکوشند تا شاید از این سلاح نصیبی ببرند!!


 هیچکس مخالف این نیست که هر کس وهرمقام ودرهرلباس که مرتکب خلافی هرچند خرد وریز شده باشد باید عادلانه محاکمه وتقاص گناهش را پس بدهد.واین امربدیهی به نتیجه نخواهدرسید مگردر  فضائی آرام وبدون دخالت سیاستزدگان بیگانه که اکنون این قسمت داستان انتخاب دهم را برای ادامه  شیطنتهای خویش برگزیده اند.

        چرا نمیخواهیم بپذیریم که این دشمنان از صدر اسلام دشمن مابوده اند.
                                            وخواهند بود.
                                                                                        ابوالقاسمی sedasat1

 
اصلاح الگوی مصرف(اجتماعی)
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٧   کلمات کلیدی: مصرف نان

برای ورود به بحث اصلاح الگوی مصرف با روایتی از امیرمومنان علی(ع)سخن رازینت میدهیم.که فرمود:

 نیازمند نخواهد شد آنکس که قانع وصرفه جو باشد.
شاید دیگر این تداعی برای ما یک عادت شده باشد.که به محض شنیدن اصراف وصرفه جوئی به یاد بنزین ونان ویا آب
 وبرق می افتییم .والبته خیلی طبیعی است که اینگونه باشد.چرا ؟چونکه این گروه ازمایحتاج مردم را دولت تهیه وبرای
 آن یارانه میپردازد.وبه همین سبب مبالغه وصحبت زیادی پیرامون آن میشود.
 ویقینأ آن دریای بوجودآمده از قطره قطره های اصراف یا دورریزآحاد جامعه زیر ذره بین دولت وطبقه بندیها وحسابرسی پدیدار میشود. واین است که انرژی ونان و آرد تبدیل به سمبل اصرافها وگل سرسبد آن میشود.

 ودرحالیکه اصرافهائی درجامعه صورت میگیرد،بویژه در طبقه یک ودوی جامعه ویا دردهکهای سه 3 به بالای جامعه
 که اگر دریک جامعه اسلامی واقعی که البته این خواسته آرمانی ونشدنیست بودیم هرگز حتی یک تن شب سررا گرسنه
 برزمین نمیگذاشت.

 (لازم است که عرض کنم که من دهک هشت تا ده را هیچ با کلام خویش نمی آمیزم که وادارشوم برای گفتن نامشان وضو بگیرم وخود را تطهیرنمایم.
  اگرچه متقیان ورستگاران دربین این اقشار نیز وجود دارند،اما بسختی میشود تحلیل کرد که آنهمه ثروت ومکنت وبه
دنبال آن نفوذ ورانت ودروازه های همیشه باز برای این دهکها از کجا وچگونه بوجودآمده ؟/ازاصل مطلب غافل نشویم.

  ودرهمینجا قول میدهم که چنانچه لازم شودبه اقتضای زمان نامی هم از این هموطنان درمیان آوریم .
 اما از گفتن این چند کلام منظوری داشتم وآن اینکه اگر این هموطنان بسیار محترم نیز در صرفه جوئی واصلاح نوع زندگی خود اندکی خود وخانواده های عزیزشان را در اصراف واصلاح با دیگران تا آنجا که مقدور است همسو وهمراه
 مینمودند ، حتی اگر تظاهر باشد! بسیار در رسیدن به این فرهنگ وخوب زیستن به کشور سربلند خود یاری وکمک
   خواهندرساند.

واگربیش از این در وادی آرمانها وآمال خود پیش رویم یقینأ به دوران باشکوه وسرتاسر عدالت منجی عالم بشریت
 
  ومهدی موعود حجت ابن الحسن اندیشیده ایم.
وچه مبارک ومیمون است برخورد این مطلب من حقیر با
 با میلاد مسعود
قائم آل محمد (ص)
مقرون افتد!!
ودر همینجااین  بزرگ عید شیعیان را به تمام هموطنان وتمام آنانکه به آمدن یک نجات دهنده معتقدند
 تبریک میگویم .وبایک اعتقادوهمزبان عرض میکنیم که:

یا حجت ابن الحسن العسکری وعجل لولیک الحسن عجل علی ظهورک.

 

  اما بازگردیم به مطلب ومقصود خویش که اصلاح الگوی مصرف بود،وعرض کردم که نان وآرد ازمهمترین
 اقلام استراتژیک وحیاتی است..وآنقدرجدی وبااهمیت است ، که هر اندازه به گذشته های دور سفر کنیم بازهم
 بیشتر پی به اهمیت آن میبریم. تاآنجاکه این قوت لایموت را مقدس ومیوه ئی بهشتی میدانستند،.
  امااین دلیل نمیشود که سایر اصرافها وبی بندوباریهای اقتصادی را نادیده بگیریم .

  شاید توجه نکردید که همین برنجی که ازغذاهای اصلی کشورماست،چگونه درهر وعده غذائی راهی ظروف
  زباله وآشغالی میگردد، که باهمین یک قلم میتوان تمام بیست میلیون نفرگرسنه وفقیر مطلق را سیرکرد!!

 

   ومیبینیم درخانه ئی که با یک یا دو اتوموبیل کاملأ امورشان انجام میگیرد چندین ماشین درگاراژو یا زیراشعه تابناک خورشید حمام آفتاب میگیرند!!!! وهمان بنزین وسوخت این لگنها را آماربگیرید (چه میشود؟ ) 

   حال فعلأ سخنی درباب مالیات دهندگان فقیر ویارانه های پرداختی دولت که نودوپنج درصد آنرا آقازاده ها
  ودخترپسرآقازاده ها مستفیض میگردند تا بتوانند درکمال امنیت وراحت با آب شرب یارانه ئی ماشین خودرا برق انداخته و روی آسفالت بی عیب خیابان وجاده گاز بدهند و حالشو ببرند!!! واحیانأ اگر با ماشین دودی پیشرفته خود بزند ویک یاچندنفررا نیزبکشد وخانواده هائی را هم بی سرپرست وداغدارکند، هیچ مهم نیست چونکه پدرجان یابه میل خود ویا دستور مامانی حتی یکشب هم اجازه نمیدهدکه جگرگوشه دردانه اش در بازداشت بماند.وسه سوته دیه را پرداخته و او را آزاد مینماید..!!در حالیکه هزاران نفررا که هرکدام فرزند و چشم براهانی گرسنه ودر انتظاردارند سالها تنها برای چندصدهزار تومان درزندانهای ما با مخارج وجیره دولتی شبها چشمان خیس وپرازاشک خود را درفراق عزیزانشان با پتوی زبر و زمخت دولتی خشک میکنند. 

 
  
اگر این است عدالت وشبه عدالت اسلامی وتوضیع اموال ودستگیری ازفقیران و
  وتلفیق وهمراهی دین باسیاست پس وای به حال ما آندم که درمقابل پروردگارو با حضور پیامبران وائمه اطهار (سلام علی اجمعین) شرمنده وسربزیر باید جوابگوی
 اعمال وسیاستهای خویش باشیم .

   وبدانید که این مثالها وامربه معروف ونهی ازمنکر تنها قطره ئی از بی عدالتیها وسیاستهای نادرست ماست
      واگرچه درظاهر با عنوان مطلب مامغایراست،وکمی هم زیاده روی درمسیر قلم بی ترمزمن.

  
   وازاینگونه اصراف آنقدرزیاد داریم که حتی فهرست وار هم نمیتوان عرض کرد . 

   اگر ملت ما تنها فقط هزینه تشریفات نهادهای کشور اسلامی ما را در یک آمار مانند بنزین یا نان میشنیدند نمیدانم از باران اشک خود چند دریا را پر و سرریز میکردند؟؟.

 آیا مردم ما باخبرند که برگزاری همین سمینارهای گوناگون وکنفرانسهای رنگارنگ وبرخی جشنواره های بی خاصیت که هیچکدامشان حتی یک گرسنه وپابرهنه را نه سیرمینماید وعقده هایش را میگشاید.چنانچه نقطه به نقطه حسابرسی ونتایج آن نیز اعلام گردد،به خدا سوگند که با همین یک قلم اصراف شاید نیمی از جوانان ما به خانه بخت میرفتند؟ وبا این میلیونها دلار که خرج سفرو عیش و عشرت مدعوین وسفرهای فرنگ میشود چند وام هزار دلاری میشد دراسرع وقت به جوانهای منتظر داد ؟آنهم پولی که به خزانه باز میگردد.

  باور کنید که هر جمله از این مطلب به تنهائی کتابی قطورخواهد شد اگر گوش شنوا بود.

  اما دیدیم که درهمین 4-سال گذشته وخصوصأ در انتخابات دهم با یک عدالت جو چه کردند؟ وآنگونه گستاخانه به رأی وخواست ملت هم لگد زدند!!!

 پس عزیزان من ریشه اصرافها واصلاح الگوی مصرف را در بعد کلان آن در جائی دیگر باید جست!!!
 اما تمام اینها نیز دلیل نمیشود که خانواده های ما وفرد فرد ما هیولای مصرف زدگی را از خود نرانیم و به
 اصلاح الگوی خود در مصرف نادرستمان فکرنکنیم.چرا که اگر آرزوی بی نیازی دارید مصرف غلط و
  قناعت را پیشه خود سازید.

  اما درآخرسوگندمیخورم که مراد من تنها به پرداختن موضوع نان بود که بابی مهری دست به سویش دراز
  میکنیم.وغیراز حق نشناسی وعیب یابی چیز دیگری نمیبینیم. ولی بازهم عرض میکنم که مقصرواقعی قلم من
 است که بی محابا به هرسوئی میتازد،وازمخاطرات بیم ندارد.اما میدانید که دوست وخودیست..


  وبرای شروع بحث نان ومقداری آموزش به نانواهای کشورمان البته در مطالب آینده.تنها یک مثال به
  نان خورها وناشکرهای دور سفره های ایرانی::

  آخه عزیز دل من شما نانهائی با ضخامت پنج تا هفت سانتیمتر را نوش جان میکنی .مانند همین نان فانتزی یا
  کارخانه ئی وباگت .تازه دست خودرا تا بناگوش آنهم فرو میکنید وخمیر پخته یانپخته لای آنرا نیز درمیآوری
 ودور میاندازید:وهیچ گلایه وشکایتی هم از خوب وبد آن ندارید.آنهم نانی که اکثرآباقالب پخت میشود.


 حالا چی میشه که یک نان سنگک یا تافتون که شاید پنج میلیمتر هم نباشد که نیست،اگریک ذره پای نان آقا شاطر کلفت ترشد آنرا روی دست بلندمیکنی وبلوا وخدا خدا راه میندازی.خوب عزیز من فرض کن این هم یک نان باکت است،لای اونو بادست خالی کن ببین نان ساندویچی بهترازآن میبینی ؟
 تازه میبینی که این آقا شاطر نان سنتی قالبی هم نداره که نانش یک ذره این ور اونور نره ///تا مطلب بعد.

                                                                                        ابوالقاسمی (سیماست)

 

 اگربه اطلاعاتی در مورد ساعت وتعمیر/نان .وصنایع دستی وشعرعلاقه مندید همیشه سری به این بلاگ بزنید.

 


 
فناوری واشتغال(معرق کاری2)
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۸   کلمات کلیدی: معرق

 

 

فن وهنرمعرقکاری (ق-دو)
درقسمت گذشته
به دلیل طولانی شدن مطلب دنباله این مطلب را به وقتی دیگرموکول نمودیم.
ودردنباله این مطلب صنایع دستی وراه اشتغال به معرفی ماشین آلات برقی میپردازیم.

1-دریل را که قبلأ درمنبتکاری توضیح دادم..ازدریل برای سوراخ کردن قطعات چوب استفاده میشود.ودرمعرق نیز درل کاربردزیادی دارد.

2-رنده دستی برقی – درنده دستی که ازآن برای پوشال برداری سطح چوب وصاف نمودن استفاده میشود.دارای تیغی به طول 7 تا 10 سانتیمترمیباشد. این ماشین نیز توسط یک الکتروموتور کارمیکند که نیروی آن توسط تسمه به غلطک آن که دروسط ماشین قرار دارد منتقل میشود. واین وسیله برای ناهمواریهای بیشتروعمیقتراستفاده فراوانی دارد.

3-ماشین سنباده گرد دستی که درکارها به ماشین پوست شهرت دارد.وسنباده گرد روی سطح گردآن که معمولأ ازپلاستیک است بافشارچسبانده میشود .ماشین پوست دستهئی اصلی درجلودارد که برای استفاده راست دستها وچپ دستها میشود آنرا به طرفی دیگرمنتقل وپیچ کرد.
این ماشین دارای نیرو ودورزیادی است که جهت سنباده کاری سطح معرق بکارمیرود.
توسط این ماشین باید تمام سطح کار را سنباده زد.این سنباده را بوسیله کلیدزیردسته آن روشن میشود بایدمحکم در دستها گرفت .اما فراموش نکنید که آنرا روی کارزیاد فشارندهید.زیرا ممکن است خطوط مدور زیادی روی کارایجادکند.

4-سنباده لرزان /سمباده مورد احتیاج برحسب مرحله کار زیرآن بوسیله دوگیره که یکی درجلو ویکی درعقب قرار دارند بسته ومحکم میگردد.این سنباده برقی را که مانند یک اتوی برقی است بطرف الیاف چوب وباکمی فشار جلو وعقب میبریم.ودرانتهای این ماشین محفظه ئی وجود دارد که خاک وگردچوب را درخودجمع کند.

هرگزفراموش نکنیدکه هنگام کاربا این ابزار حتمأ از ماسک استفاده نمائید.

5- اره عمودی را که قبلأ در منبت توضیح دادم .که با نامهای دیگرمانند اره چکشی ،گردبر،اره دستی هم شناخته میشود.6- یکی دیگرازلوازم معرق کمپرسور میباشد،که برای رنگ کاری آخرکار لازم است.کمپرسور را از نظر ظرفیت معمولأ با لیتر می سنجند.اما باید عرض کنم که با یک رنگ پاش برقی هم میتوان به هدف خود رسید.
 وسراغ دارم معرقکارانی که بدون داشتن بسیاری از ابزار مذکور نیز زیباترین معرقها را خلق کردند.

اما یاداور میشوم که در عصر شتاب وتولید انبوه ابزار پس از هنر مند دردرجه اول قرار دارد.

 لذا از شرح ابزاریکه در مطالب منبت توضیح دادم صرف نظرمینمایم.


 ولی در این بخش از آموزش چون تصمیم دارم که مراحل انجام معرقکاری راتوضیح دهم لازم است که تعدادی ابزار مورد نیاز و ضروری را معرفی کنم.
 //- چسب های مورد استفاده :
 1- چسب کاغذی که در رنگ کاریها بخصوص رنگ اتوموبیل دیدهاید.جنس آن ازکاغذ است،که جهت محافظت سایر بخشهای یک کار از چسب یا رنگ وآلودگیهای دیگر بکارمیرود.همچنین برای دیواره کشیدن دورتا دور کارجهت نرفتن رزینها ویا مایعات دیگروبیرون نرفتن آنها از سطح کار.

 2- چسب چوب که سفید رنگ ودر دو نوع رنگی و بی رنگ( پسازخشک شدن شیشه ئی وبیرنگ میگردد)
 این چسب قدرت خوبی دارد.وحلال آن آب است،از این چسب در کارهای چوب ونجاری زیاد استفاده میشود.ودرمعرق نیزاستفاده زیادی دارد .که مهمترین آنها محکم شدن برشهای معرق به چوب یا تخته زیر کارودیگر برای قطعات معرق وبرشکاری که باید الگوی کوچک را روی چوب معرق با یک خال ریز وکم از همین چسب چوب چسباند.
 وبعداز چنددقیقه که تقریبأ خشک شد،دورالگو را به طوریکه تیغ کمان اره کامل مماس وچسبیده به الگو باشد برش داد.


 (کلید ونکته آموزشی )  یقینأ قبل از برش قطعات اصلی وچوب معرق هرالگوئی را که قبلآ بادقت درست روی خطهای
 طرح اولیه برش داده اید.وآن الگوی مورد نظر را  اگرنسبتأ بزرگ باشد با میخ سایه وچنانچه خیلی کوچک بوده با یک خال چسب چوب روی چوب انتخابی خود ازنظررنگ وطرح چسبانده وثابت کرده اید.
 واما نکته مهم / زمان برش دور الگو که طبیعتأ چوب معرق برش میخورد .
 الف –دقت نمائید که دست شما وکمان اره وتیغ صاف وکاملأ عمود نسبت به کارباشد.
 ب – زمان برش تیغ کمان اره نباید از کناره الگو فاصله بگیرد .
 ج – هنگام برش کاری باید بسیاردقت کنید که کناره های الگو را همراه با چوب اصلی معرق برش ندهید،و حتی لبه ها   و یا کناره الگوهارا با بی دقتی تراش هم ندهید . حال دلیل این سفارشات:


 الف – چنانچه دست وبدنبالش تیغ به سمت چپ منحرف باشد ،نه تنها لبه الگوهم تراش یا برش میخورد بلکه مهم تر
      از آن چوب اصلی ومعرق شما ازرو ویا بالای آن هنگام نصب دارای شکاف و درز میشود.
      وطرف زیرین آنهم بزرگتر ودرمحل خود جایش تنگ خواهد شد.  /وبه عکس اگر:
    دست خودرا که دسته کمان را گرفته اید بطرف چپ متمایل وانحراف دهید،برش شما در چوب معرق کج وزاویه دار خواهد شد .بدین معنی که قسمت بالا وروی برش بیرون و لبه پائین آن تورفته وخلاصه لپ مطلب اینکه اگر دربرابر نور ومقابل چشم خودنگاه کنید برش را در ضخامت چوب کج میبینید .واما مهمترین عیب واشکال این یکی هنگام
 سنباده کاری وماشین پوست زدن خودرانشان میدهد،بدین معنا که پس از سنباده وپوست زدن میبینید که یک درزوشکاف بین چوبهای معرق وکار شماایجاد شده است.وهرچه بیشترسنباده بخورد این درز عریض ترخواهدشدو..


 3 – چسب فوری نیز در معرقکاری استفاده خوبی دارد.مخصوصأ جهت چسباندن طرح اولیه وکاغذی روی تخته ی
      الگو که یقینأ تخته سه لائی است.حلال وشل کننده چسب فوری تینر فوری است:
 
اما بازهم نکاتی آموزشی وکلیدی:
تقریبأ این اولین مرحله انجام کاراست. برای شروع کار طرح موردنظر را با چسب فوری ورقیق شده روی
یک قطعه تخته سه لایه که قبلأ بسته به سلیقه هنرمند ودرابعاد دلخواه ویا قالب بندی ما گونیائی وآماده شده
است،با دقت وکاملأصاف چسبانیده میشود.بطوریکه هیچ چروکی نداشته باشد./ ومیدانید که همین سه لائی
الگوی ماست.که اکنون طرح یا نقش ما روی آن چسبیده وقرار گرفته.که باید این الگو را طبق خطوط نقش وخطوط آن خرد وکوچک نموده وروی چوبهای اصلی ثابت کرد ودور آنرابرید.وچوب برش خورده را داخل
قاب درست همان جائی قرارداد که الگویش را برداشته ایم.


در اینجابازهم لازم میدانم که خدمت تمام هنر جویان عزیزم عرض کنم
که تمام مطالب من درسایت یا وبلاگ فی البداهه میباشند.لذا
هیچ نوشته ئی راازقبل آماده نمینمایم.واین ویژگی
درتمام مطالب من صادق است.لذا هرگونه
اشکال رادرانشا املاءودیگر
موارد برمن که شاگرد
کوچک شمایم
ببخشید.

                                                                                  مسعودابوالقاسمی صداست2
  نوعی چسب دو رویه نیز موجوداست که هردورویش چسب دارد.
 ونوعی چسب شفاف دیگر که میتوان رویش نوشت که متأسفانه نامش را بیادنمی آورم..
 - ومیخ سایه را نیزقبلأ عرض کردم که میخ بسیار کوچکیست.که قبلأدرکفاشیها زیاداستفاده میشد.واز آن برای چسباندن و میخ کردن الگوبه چوب معرق استفاده میشود.
 -- ومیخ کش نیز جهت بیرون کشیدن همین میخها ویا جای دیگر موردنیازاست.
---/ چکش دویست وپنجاه گرمی نیزدر معرقکاری استفاده میگردد. مثلأ کوبیدن وجاانداختن قطعه های بریده چوبهای معرق که جایشان تنگ شده باشد.وهمچنین جهت ساخت کلافهای دیگر.


 /5و6 قاب زیر معرق و(زیر کار)که ازمهمترین موادمصرفی معرقکاری میباشد.
  اما این قاب را هنرمندان غیرحرفه ئی وتفننی ازبیرون هم با دادن ابعاد میتوانند سفارش وتهیه کنند.
  اما کسانی هم که مانند من حاضرند هرکاری راخود انجام دهند /یاعلی /

  برای ساخت زیرکار منبت از یک  تخته  چندلا میتوان استفاده نمود.اما برای اینکه بعداز مدتی براثر شرایط هوا مانند خشکی،رطوبت،حرارت کار اصلی با لا آوردن وکج شدن وووو ازبین نرود.باید آن را  کلاف کنیم،
جهت کلاف کردن این تخته چند لائی با چوبهای سه در پنج یا سه در چهاردورآنرا مانند یک چهارچوب درب
 بایدکلاف کرد.
و اما با طریقی دیگر نیز میشود زیرکارمقاومی بسازیم وان اینکه:
چهارچوبی محکم درابعاد دلخواه نسبت به معرق با چوبهای 5در3 یا 4در3میسازیم وبرای استحکام آن میتوانیم داخل آنهم به شکل یک علامت به اضافه اتصال وکلاف بند کنیم. /مرحله بعدفیبرو یا یک تخته چندلائی رادر اندازه آن بریده وباچسب ومیخ یکطرف آنرا بست.
 حال فیبرهائیرا که دراندازه8در سه یا به ضخامت دیواره داخل جعبه که قبلأبریده ووسط هرکدام را طوری شکاف میدهیم که چنانچه شکافهای دوتارا داخل هم فروکنیم یک علاوه یاضربدر درست شود.
حال داخل این شبه جعبه را با این شبکه ها تاآنجا که میشودپرمیکنیم وبعد این طرف باز را هم مانند طرف دیگر باچسب ومیخ زیر پرس قرار میدهیم بمدت دوازده ساعت //یا علی                                                                          تا مطلب دیگر    
ابوالقاسمی sedasat2/////masoud_sedasat@yahoo.com


 
ادبیات وشعر (مویه های غریب)
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢   کلمات کلیدی: مویه های غریب شعر ،ادبیات وشعر

باسلامی دوباره مدت زیادی از ارسال مطالب به دلائلی محروم ماندم

اما :

بی پناهی ما شهرتش فسانه شده /////دردوسوزدلم عادت زمانه شده.

سوخت سینه ازفراق رخ یارایدریغ////کین مسیرپرگنهم جای صدبهانه شده

گرحدیث عشق من ازعاشقان جوئی///هرورق زخانه دل وصف سوگنامه شده.

چون کمندزلف سیاهت بدیدچشم ترم////دید او که ریشه دلم همچوشانه شده .

تیر ناوک مژگانت ای صنم آخر /////بهر سینه ما از ازل نشانه شده.

آنچه تیربلا بود زاشنا دیدم///////مویه های غریبمناله ای شبانه شده.

برداشت بدون ذکرمنبع ممنوع است                      ابوالقاسمی