سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

بهداشت خانواده( اعتیاد -یک)
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۸   کلمات کلیدی: اعتیاد1

بلای خانمان سوزاعتیادبه مواد مخدرومحرک فقط یک آسیب ازصدها آسیب بیکاری وفقر است.  ( مقدمه ئی بر کارشناس)
سالهای متمادی بیماران مبتلا به عادت راکه درکلاف پیچیده وسردرگم علتها اسیردردلاعلاج اعتیاد گشتند. ونتوانستند روح وجسم خود را از این دام و مرداب غافلگیر کننده نجات دهند . ومانیز درعوض یاری ودرمان با اقسام چوب وفلک وسیلی بابیرحمی وجهالت مجازات کردیم.

بیماری که تمام شرایط لازمه برایش مهیا گشت،(شایدبدست اتفاق ویا تقدیر)تا به مهلک ترین بیماری  دچار گردد.یک ناهنجاری وبیماری با صدها درجه تفاوت وخطرناکتر ومصیبت بارتر از هپاتیت ،ایدز وسرطان است که تنها یک نفر را دچار ویایک خانواده را نگران میکند.لیک موادمخدروموادمحرک جامعه رادچارمیسازد.
اکثریت انبوهی را میشناسیم که اگرآن شرایط برایشان فراهم وجمع میشد در این ورطه درد وشکنجه اسیروفنامیگشتند.
نه ،نه ابدآشک نکنیدو نه نگوئید که ما هم همه چیزمان جوربود!! اما خودم نخواستم وگرفتارنشدم!اگر  تحمل داشته باشید به آنجا هم یعنی شجاعت شما خواهیم رسید..

بلای خانمانسوزاعتیاد آنچنان کلاف به هم تنیده وهزار سریست که ما تنها به یکسر آن رسیده وبدست گرفتیم .
ومن درهمین فرصت به تمام کسانی که دراین موضوع ویابهتراست عرض کنم دراین گستره فعالیت دارند وشاید هم تنها دریکی از زیرمجموعه های آن متوقف شده اند .توصیه میکنم که گاهی برای مرور این مطالب مجالی بیابند..

اعتیاد ،بهمواد مخدرهم یک عادت است ، از عادات انسان  که گریبان هر کسی را چنانچه در شرایطی خاص قرار گیرد قریب به یقین خواهدگرفت، اما عادتی سیاه ونابودگر!

دراینجا برای یکدفعه اجازه میخواهم که از معنای لغوی اعتیاد استفاده نمائیم،واعتیاد را تنها به همان عادت به انجام یا تکرار یک رفتار، که این رفتار عادت شده یا کم ضرر است ویا مخرب و ویرانگر!
 بی ضرر مانند ، مثلأ گزیدن لب یا سبیل، ویا گوش دادن به اخبار در حد افراط. ونابود کننده ومهلک است مانند عادت ناگزیربه مصرف مواد مخدر ونشئه آور.
پس اکنون قصدداریم هر نوع عادت رفتاری رابشناسیم،نه آن واژه آعتیادی را که فقط  هرکسی رابه یادبیچارگان سوخته وافیونی میاندازد.

عادت شاید یکی از بداخلاقیهای مخرب هرکسی است، وعادت  یعنی رفتاری که انجام کاری چه بد وچه خوب ،برای ما عادی وبی درنگ شود! که چنانچه دچارش گردد، معنای اعتیاد را میدهد! 
 یقینأهر عادت و اعتیادی آسیبهای کم وزیاد خود را بجاخواهدگذارد. برای فقط توضیح یکی دومثال  ازنیکوترین عادات که برخی از ما به آن دچاریم ونمیدانیم!  نام میبرم .
ما دررفتار نیک وانسانی خود شاید حرکت وعملی را شایسته تر از انجام فرائض دینی وشرعی خود نتوانیم نام ببریم. اعمالی که بارزترین نشان مذهب واعتقادات ما میباشند. اما همین عمل به واجب وفرائض دین وشرع چنانکه تبدیل به یک عادت گردد وموجب نسیان وفریضه واجب الاعمال ماشود .وتاآنجا درحالات ما رسوخ کند که تنها ازسرعادت گمکرده ئی داشته باشیم وباسعی وشتاب این عادت عادی راانجام داده وخودراخلاص نمائیم،براستی انجام این واجب دین دیگرچه فریضه ئی برای من خواهد داشت؟؟؟اما درهر صورت عادتی نیست که مارامتضرر سازد.بلکه حداقل این نکوئی وحسن عمل را دارد که شعائر دین اجداد خودرا متجلی ساخته ایم وتبلیغ کننده واجبات 
شریعت خویش شده ایم.
مثالی دیگربرمبنای همین عادات وفاعل آن یعنی معتاد!یک عادت دیگررا از نوع مثلأ خوبش عرض میکنم .

تصورکنید که به فرض آقای محترم خانواده ویا خانم ومادر خانواررا که مطالعه را  که یکی از پرثمرترین وبهترین اعمال انسان است،حتی اگر درحد مطالعه یک روزنامه ونشریه باشد،وشاید کسیراپیدانکنیم که مطالعه را  تقبیح ویا بی ثمربداند.


امابه فراوانی دیذه ایم که همین عمل پسندیده ونیکو وبرای جمعی هم باکلاس!تبدیل به عادتی افراطی وناپسند گشته، به وجهی که مرد وپدریامادر خانواده ئی تمام اهل خانه واطرافیان را کلافه کرده وبه ستوه می آورد.(اولین چالش درمحیط)

//چه شخصی دراین خانواده بایدبدیگران گوش فرادهد،یابا طرح مسائل مختلف  برای دیگرافراد ارزش قائل شود؟

آن زمان وموقعیت مناسب که این خانواده باید مهر ومحبتشان را نثار یکدیگر کنند و مسائل ومواضعشان را برای پیدایش راه حلها باهم قسمت نمایند کی فرامیرسد؟

مسلمآ همان وقت که هرکس دهان باز کند کله مبارکش با روزنامه یاکتاب بابا برخورد مینماید.

ویک عادت دیگر هم گل انداختن صحبت چندساعته مادر با اقدس خانم در میانه کوچه میباشد.مادری که خبرندارد که هم اکنون نوجوان دخترویاپسرش درکجا وبا چه کسانی مانند خودش به گپ زدن ودرددل مشغولند .؟

اما هیچ اندیشه کرده اید که نوع سخن وگفتگوی نوجوانان ما ودرسنین مختلف با --
مقتضیات وامیال طبیعی اوچه مقدار با من وشما متفاوت است ؟

آیامیدانید که آموزش وفراگیری برخی رموز زندگی ودانستن وآشنائی با خیلی  از  غرائض انسانی وطبع آدمی را کودک ونوجوان تان باید ازشما بیاموزد و با آن  تحولات ذاتی آشناگردد؟ نه غریبه ها ودشمنان معصومان شما؟؟


اینهمه راگفتم که تنها گفته باشم که عادت های ما همگی درجای خود نوعی اعتیادند ،که گاهأ بعضی آنها صدها مرتبه ازاعتیادبه موادمخدر خطرناکتر،وحتمأ خود آن عادات ناپسند که ظاهری هولناک ندارند،مسبب ودلیل بوجودآمدن یک اعتیاد خانمانسوز وبسیاری از دیگر آسیبهای اجتماعی ماهستند..

                                                                            ن  (مسعود ابوالقاسمی)
        
ازاعماق قلبم آرزومندم که این بحث راکه این تنها مقدمه ئی براین موضوع اجتماعی
          که به واقع بلای تمام جوامع پیشرفته یا درحال توسعه گردیده است.دنبال کنید.
          ویقین دارم که این مطالب متفاوت تراز آنست که تصورمیکنید...
                                                                               

         وبه همین دلیل وتنهاازسردلسوزی ومفیدواقع شدن از سه وبلاگ :
        
sedasat2////sedasat1//////     وپرشین بلاگ  ازسیماست نشرمیدهم.

                             هرگونه برداشت فقط باذکر نام نویسنده ووبلاگ امکان پذیراست.../

     نوزدهم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت


 
صنایع دستی واشتغال(معرق چوب)
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٥   کلمات کلیدی: صنایع دستی ،صداست2

معرقکاری 

 

درصنایع دستی وهنرروی چوب مانند معرق ومنبت موارد مشترکی وجوددارد،
که به امید حق در یک مطلب همه انرا خدمت شما عزیزانم عرض خواهم کرد.

اما تکرار میکنم که یک مخاطب واقعی وعاشق بهتراست ازهزاران مخاطب بدون
انگیزه که تنها اوقات خودرا به بطالت بگذرانند،اما به خداسوگندکه تمام جوانان وهمزبانان سرزمینم را عاشقانه دوست دارم وبرای همه عزیزانم در هر کجای این جهان پهناورزندگی میگذرانند احترام قائلم..

وبعد اینکه کوشش نمائید که باآموختن فن و هنر وانجام آن بطور جدی افسردگیرا ازوجودخودبرانیدوعشق وامیدرا در قلب وروحتان جایگزین سازید.

معرقکاری هم یک هنر ارزشمنداست که برخی هم انرا فن وتکنیک میدانند.
اگرچه هیچ فن وکاری بدون خلاقیت وهنرکامل نخواهدبود.

معرق کاشی از ازمنه دور درسرزمینهای ما به ویژه ازبعداز اسلام رواج داشته و
انجام میگرفته است.
اما رشد وکمال آن شاید ازقرن هشتم به بعد ودردوره زمام سلجوقیان صورت گرفت
و ظرافتها وذوق بی بدیلی درآن بکارگرفته شد.چنانکه درقرون بعد این هنررا در
مشرق زمین به اوج زیبائی وهنری خودرساندند.ودراصفهان تبریز وبعضی شهرهای دیگر هنر شرقی وایرانی رابه رخ جهان کشاندند.اگرچه ذاتش ایرانی نباشد.

معرق کاشی کهازکنارهم چیدن کاشیهائی در رنگهای مختلف نقشهای زیبای هندسی واسلیمی بوجود می آید و
یقینآ نمونه های بدیع ومختلفی را در بناهای قدیم وزیباترازآنرا نیز درتزئینات کنونی مشاهده کرده اید.


معرقکاری چوب که بحث اصلی ماست،شاید درقرن اخیر به ایران ما وارد شده باشد ،اما این را میدانیم که ظرف پنجاه شصت سال اخیر به ان توجه ویژه شد وبه کمال خودرسید .

واما معرق جوب از کنارهم گذاشتن جوبهای مختلف در رنگهای گوناگون طرح موردنظر را بوجودمی آورند.
ضخامت چوبهای بکاررفته درمعرقکاری دو الی سه میلیمترمیباشند.وچنانچه ضخیمتر باشد برشکاری ان
خسته کننده خواهدبود.

مهم ترین ابزارمعرقکار کمان اره میباشد .که ازیک بدنه یوشکل ویک دسته چوبی وپیچهای سر آن تشکیل
شدهاست.وتیغ اره آن که توسط همان پیچ گیره ها بسته وثابت میشوند.
تیغ های کمان اره درانواع مختلف وجود دارند.که هرکدام بسته به نوع جنس وشکل واندازه گامهای تیغ جهت برش چیزهای مختلف به کار میروند.
1-تیغ اره فلز برکه ورقهای فلزی راتوسط آن میبرند.این نوع تیغ که در شماره های /یک و دو/موجوداست،دارای دندانه هائی بافاصله مساوی میباشد،وخشک وآب دیده میباشد،چنانکه آنرا دولا وخم کنیم خواهد شکست.البته جهت برش قطعات صدف وخاتم نیزبکارمیرود.

2-تیغ اره چوب بر/-ازاین تیغ اره جهت برش چوبهای معرق ونیز برش نئوپان فیبر و سه لائی ها وفیبر استفاده میگردد.چنانکه به دندانه های این تیغ اره نگاه کنیم،آنها را دوتا دوتا درکنار هم خواهیم دید.
وبه همین جهت به تیغ اره چوب بر پاملخی میگویند.شماره گذاری تیغ چوب ازصفر ودو صفرهست تا
(هشت صفر).که درمعرق معمولآ از صفر و دو صفر آن استفاده میشود.جنس تیخ چاملخی بگونه ایست
که در اثر خم شدن نمی شکند.

طریقه بستن تیغ اره به کمان کهبیست و پنج سانتیمتر درازا وپانزده سانتیمتر دهنه جای تیغ آنست
بدینگونه است که دو سر تیغ را باید بین گیره های دو طرف طوری محکم بست که با زدن انگشت به تیغ
مانند مثلآ تارزدن ،صدای اهنگ تار یا سه تاربدهد.
واصل مهم والزامی سروته تیغ اره است.وهنگام گذاشتن تیغ باید دقت کنیم که نوک دندانه های تیغ حتمآ
روبه سمت پائین باشد.یعنی به طرف دسته کمان اره.بطوریکه کمان اره زمانیکه به سمت پائین وزیرکشیده میشود عمل برش را انجام دهد.وهنگام بستن تیغ با کشیدن انگشت روی دندانه ها آنراامتحان میکنیم.
وزمان انگشت کشیدن ازپائین به بالا باید زبروبرنده باشد وازبالاروبهطرف پائین نرم است.

برخی معرق کاران برای اینکه کمان اره درقطعات خیلی بزرگ هم براحتی گردش کند،طول کمان رابا برش وانداختن قطعه بین محل برش وجوشکاری کمان را بزرگتر مینمایند.(البته جدیدأکمان اره بزرگتربصورت آماده هم در بازار یافت میشود.

تشریح زیاد ابزار کمان اره برای این بود که مهم ترین وسیله هنرواجرای معرقکار میباشد.

2-ابزارمورد نیاز دیگر سوهان و چوب ساء است که دربخشهای منبتکاری در وبلاگ( صداست2-وصداست1) بلاگفا شرح داده شد.

3-میخ کش/که جهت بیرون کشیدن میخها ی ریزاز چوب لازم است.
4- /میزکار.که از وسائل مهم کاراست .که باید میزی محکم واستوارباشد. اما اندازه آن بسته به نوع صندلی و قدواندازه هنرمندمیتواند به دلخواه باشد.(معمولأ نود سانتیمترارتفاع دارد).

5- /پیشکار.ازدیگرلوازم معرق است.که وجودش ضروریست.پیشکار قطعه ئی نئوپان است که دراندازه ی
سیوپنج در بیست وضخامت دو سانتیمتر بریده میشود.وسپس به برش محل اصلی آن میرسیم.ویکطرف انرا یعنی ضلع عرض آنرا به سه قسمتتقسیم وعلامت میزنیم.وحالا قسمت وسط پنج یاشش سانتیمتری آنرا
قاعده یک مثلث متساوی الساقین قرارمیدهیم .واین مثلث رابه عمق یاارتفاع ده سانت از قطعه نئوپان بریده و جدا مینمائیم.تاشکاف بوجودآمده را ببینیم.
اکنون این قطعه راباید به میز کارجلوی خودمان طوری نصب کنیم که این شکاف به سمت ماویاصندلی قرار گیرد.وتمام قسمت شکاف ازمیز بیرون زده باشد.واین همان محل بالا وپائین شدن تیغ کمان اره است وکارما روی همین نئوپان وشکاف بادست چپ حرکت کرده وبرش دلخواه را ایجاد میکند.

پس دراینجا یادگرفتیم که میز کاراصلی ما همین (پیشکار)است.وبرخی هنرمندان چوب ومعرقکاران این  شکاف مثلثی را روی لبه همان میز کار ایجاد میکنند.مانند خود من که سه شکاف با شکلها واندازه های متفاوت در لبه میزم ایجاد کرده ام..

درضمن معرفی ابزارکار بعضی نکات آموزشی وکلیدی راعرض میکنم که شاید درهیچ کتاب دیگری
ویا جائی دیگر نگفته باشند!!!

.6- /آچارچوبی( مشتی ):که ازاین مشتی برای باز وبسته کردن پیچهای کمان اره وتعویض ونصب تیغ
استفاده میشود. (اگرپیچ خروسک کمان اره را با ابزاری نظیرانبردست وغیره بازوبسته نمائیم یقینأ پیچ های
کمان اره بزودی آسیب دیده وانجام کارهم به خوبی وبادقت صورت نمیگیرد.)
برای ساختن مشتی یاآچارکمان اره چوب مستطیل شکل ومقاومی دراندازه های (ده درسه درسه)سانتیمتررا  انتخاب کرده .ودر یکطرف آن شکافی به اندازه ئی که پیچ خرو.سک کمان اره در آن جای بگیرد.وآنگاه  امتحان کن وراحتی کاررابا ابزار مناسب ببین!!!

 
7-/گونیای فلزی /این گونیا ازیک دسته فلزی ویک تیغه فلزی ومدرج با اینچ وسانتیمترکه دروسط دسته بصورت کاملآ قائمه ودقیق قرارگرفته است.ودرجاهای گوناگون مانند گوشه های نود درجه و...بکار میرود.
وباید از ضربه خوردن وزمین خوردن آن جلوگیری نمود.


 8-مته /مته که میله ئی مارپیچ وفلزیست عمومآ به سه نظام درل برقی بسته میشود.درمعرق بیشترازمته های یک  و  دو  برای سوراخ کردن چوب وعبوردادن تیغ کمان اره ونیز جهت ایجاد چشم پرنده وامثالهم بکار   میرود.برای برشگاری دربعضی نقاط که مثلآدروسط چوب قراردارد ونمیخواهیم روی بقیه کارجای خط برشی معلوم باشد ،
ابتدا با مته یک دریک نقطه خط سوراخی ایجاد کرده .وبعد با مشتی یک طرف تیغ کمان اره را باز وآزاد  میکنیم..وآنگاه همان سر آزاد تیغ را از سوراخ ایجاد شده عبور میدهید.وبعد درآنطرف کار دوباره سر تیغ  بازشده را درجای خود قرارداده وبا فشاربه دو طرف کمان اره تیغ را با آچارمشتی محکم میبندید.وخطوط  طرح موردنظر را دور تا دور برش میدهید.وبعداز برش که به همان نقطه رسیدید یک سر تیغ را باز کرده وتیغ رابیرون بیاورید.
برای برش کاری با اره برقی دستی ویاعمودبروگردبر هم به همین صورت با مته بزرگتری عمل میکنند
اما درآنجا دیگر نباید تیغی باز وبسته کرد.

  9 –پیچ دستی یاگیره دستی /درمعرقکاری مورداستفاده دارد که درمورد آن در آموزش منبت در
وبلاگ  صداست 2 و1 شرح دادیم.

10-تخته سنباده /یکی دیگر از لوازم بسیار مفید است که درتمام هنرهای روی چوب به ویژه درمعرقکاری  و
  ماکت سازی که به آنهم به امیدخدا خواهیم رسید.کاربرد دارد.
برای ساختن تخته سنباده یک قطعه چوب مستطیل شکل با ضخامت دو یا دو ونیم سانتیمتروطول و عرض 
پانزده در پنج را اماده کرده ویکطرف آنرا با سنباده بعداز چسب چوب زدن میپوشانید ومدتی بین گیره تحت فشارگذاشته تاخشک شود.
ویادآورمیشوم که جنین تخته سنباده هائی را دراندازه واشکال گوناگون وگرد میتوانید بسازید.

  11-تیزک /تیزک وسیته ایست تیغه ئی که جنس آن فولاد خشک است .واما کاربرد آن چیست؟
  در معرق طرح بریده شده را با میخ های ریز که به میخ سایه معروفند روی چوب اصلی ثابت میکنند و
دورطرح را بادقت برش میدهند .وخیلی اوقات به دلیل ظرافت وکوچکی طرح آنرا با چسب چوب روی چوب اصلی معرق میچسبانیم .ولذا پس از برش دور طرح وچوب باید طرح را که ازجنس تخته های
سه لایه میباشد ازچوب جدا کرد.دراینجا از تیغه (گزک یا تیزک )باید استفاده کنیم .برای این منظور گزک را
با دقت بین طرح وچوب کرده وازهم جدا مینمائیم .که گاهی این عمل را با یک تیغ موکت بری نیز انجام میدهند .درهرصورت بایدایمنی را بخصوص هنگام کار با ابزار برنده وبرقی رعایت کرد.


12- پرگار و چکش هم ازلوازم کار هستند.که مورد استفاده دارند .به ویژه چکش دویست وپنجاه گرمی که در معرقکاری بسیارلازم است.مثلأ برای نصب همان میخ های ریزوثابت کردن طرح روی چوب .ویا زمانیکه میخواهیم چوبهای بریده شده معرق را در جای خود ق

 

 

درصنایع دستی وهنرروی چوب مانند معرق ومنبت موارد مشترکی وجوددارد،
که به امید حق در یک مطلب همه انرا خدمت شما عزیزانم عرض خواهم کرد.

اما تکرار میکنم که یک مخاطب واقعی وعاشق بهتراست ازهزاران مخاطب بدون
انگیزه که تنها اوقات خودرا به بطالت بگذرانند،اما به خداسوگندکه تمام جوانان وهمزبانان سرزمینم را عاشقانه دوست دارم وبرای همه عزیزانم در هر کجای این جهان پهناورزندگی میگذرانند احترام قائلم..

وبعد اینکه کوشش نمائید که باآموختن فن و هنر وانجام آن بطور جدی افسردگیرا ازوجودخودبرانیدوعشق وامیدرا در قلب وروحتان جایگزین سازید.

معرقکاری هم یک هنر ارزشمنداست که برخی هم انرا فن وتکنیک میدانند.
اگرچه هیچ فن وکاری بدون خلاقیت وهنرکامل نخواهدبود.

معرق کاشی از ازمنه دور درسرزمینهای ما به ویژه ازبعداز اسلام رواج داشته و
انجام میگرفته است.
اما رشد وکمال آن شاید ازقرن هشتم به بعد ودردوره زمام سلجوقیان صورت گرفت
و ظرافتها وذوق بی بدیلی درآن بکارگرفته شد.چنانکه درقرون بعد این هنررا در
مشرق زمین به اوج زیبائی وهنری خودرساندند.ودراصفهان تبریز وبعضی شهرهای دیگر هنر شرقی وایرانی رابه رخ جهان کشاندند.اگرچه ذاتش ایرانی نباشد.

معرق کاشی کهازکنارهم چیدن کاشیهائی در رنگهای مختلف نقشهای زیبای هندسی واسلیمی بوجود می آید و
یقینآ نمونه های بدیع ومختلفی را در بناهای قدیم وزیباترازآنرا نیز درتزئینات کنونی مشاهده کرده اید.


معرقکاری چوب که بحث اصلی ماست،شاید درقرن اخیر به ایران ما وارد شده باشد ،اما این را میدانیم که ظرف پنجاه شصت سال اخیر به ان توجه ویژه شد وبه کمال خودرسید .

واما معرق جوب از کنارهم گذاشتن جوبهای مختلف در رنگهای گوناگون طرح موردنظر را بوجودمی آورند.
ضخامت چوبهای بکاررفته درمعرقکاری دو الی سه میلیمترمیباشند.وچنانچه ضخیمتر باشد برشکاری ان
خسته کننده خواهدبود.

مهم ترین ابزارمعرقکار کمان اره میباشد .که ازیک بدنه یوشکل ویک دسته چوبی وپیچهای سر آن تشکیل
شدهاست.وتیغ اره آن که توسط همان پیچ گیره ها بسته وثابت میشوند.
تیغ های کمان اره درانواع مختلف وجود دارند.که هرکدام بسته به نوع جنس وشکل واندازه گامهای تیغ جهت برش چیزهای مختلف به کار میروند.
1-تیغ اره فلز برکه ورقهای فلزی راتوسط آن میبرند.این نوع تیغ که در شماره های /یک و دو/موجوداست،دارای دندانه هائی بافاصله مساوی میباشد،وخشک وآب دیده میباشد،چنانکه آنرا دولا وخم کنیم خواهد شکست.البته جهت برش قطعات صدف وخاتم نیزبکارمیرود.

2-تیغ اره چوب بر/-ازاین تیغ اره جهت برش چوبهای معرق ونیز برش نئوپان فیبر و سه لائی ها وفیبر استفاده میگردد.چنانکه به دندانه های این تیغ اره نگاه کنیم،آنها را دوتا دوتا درکنار هم خواهیم دید.
وبه همین جهت به تیغ اره چوب بر پاملخی میگویند.شماره گذاری تیغ چوب ازصفر ودو صفرهست تا
(هشت صفر).که درمعرق معمولآ از صفر و دو صفر آن استفاده میشود.جنس تیخ چاملخی بگونه ایست
که در اثر خم شدن نمی شکند.

طریقه بستن تیغ اره به کمان کهبیست و پنج سانتیمتر درازا وپانزده سانتیمتر دهنه جای تیغ آنست
بدینگونه است که دو سر تیغ را باید بین گیره های دو طرف طوری محکم بست که با زدن انگشت به تیغ
مانند مثلآ تارزدن ،صدای اهنگ تار یا سه تاربدهد.
واصل مهم والزامی سروته تیغ اره است.وهنگام گذاشتن تیغ باید دقت کنیم که نوک دندانه های تیغ حتمآ
روبه سمت پائین باشد.یعنی به طرف دسته کمان اره.بطوریکه کمان اره زمانیکه به سمت پائین وزیرکشیده میشود عمل برش را انجام دهد.وهنگام بستن تیغ با کشیدن انگشت روی دندانه ها آنراامتحان میکنیم.
وزمان انگشت کشیدن ازپائین به بالا باید زبروبرنده باشد وازبالاروبهطرف پائین نرم است.

برخی معرق کاران برای اینکه کمان اره درقطعات خیلی بزرگ هم براحتی گردش کند،طول کمان رابا برش وانداختن قطعه بین محل برش وجوشکاری کمان را بزرگتر مینمایند.(البته جدیدأکمان اره بزرگتربصورت آماده هم در بازار یافت میشود.

تشریح زیاد ابزار کمان اره برای این بود که مهم ترین وسیله هنرواجرای معرقکار میباشد.

2-ابزارمورد نیاز دیگر سوهان و چوب ساء است که دربخشهای منبتکاری در وبلاگ( صداست2-وصداست1) بلاگفا شرح داده شد.

3-میخ کش/که جهت بیرون کشیدن میخها ی ریزاز چوب لازم است.
4- /میزکار.که از وسائل مهم کاراست .که باید میزی محکم واستوارباشد. اما اندازه آن بسته به نوع صندلی و قدواندازه هنرمندمیتواند به دلخواه باشد.(معمولأ نود سانتیمترارتفاع دارد).

5- /پیشکار.ازدیگرلوازم معرق است.که وجودش ضروریست.پیشکار قطعه ئی نئوپان است که دراندازه ی
سیوپنج در بیست وضخامت دو سانتیمتر بریده میشود.وسپس به برش محل اصلی آن میرسیم.ویکطرف انرا یعنی ضلع عرض آنرا به سه قسمتتقسیم وعلامت میزنیم.وحالا قسمت وسط پنج یاشش سانتیمتری آنرا
قاعده یک مثلث متساوی الساقین قرارمیدهیم .واین مثلث رابه عمق یاارتفاع ده سانت از قطعه نئوپان بریده و جدا مینمائیم.تاشکاف بوجودآمده را ببینیم.
اکنون این قطعه راباید به میز کارجلوی خودمان طوری نصب کنیم که این شکاف به سمت ماویاصندلی قرار گیرد.وتمام قسمت شکاف ازمیز بیرون زده باشد.واین همان محل بالا وپائین شدن تیغ کمان اره است وکارما روی همین نئوپان وشکاف بادست چپ حرکت کرده وبرش دلخواه را ایجاد میکند.

پس دراینجا یادگرفتیم که میز کاراصلی ما همین (پیشکار)است.وبرخی هنرمندان چوب ومعرقکاران این  شکاف مثلثی را روی لبه همان میز کار ایجاد میکنند.مانند خود من که سه شکاف با شکلها واندازه های متفاوت در لبه میزم ایجاد کرده ام..

درضمن معرفی ابزارکار بعضی نکات آموزشی وکلیدی راعرض میکنم که شاید درهیچ کتاب دیگری
ویا جائی دیگر نگفته باشند!!!

.6- /آچارچوبی( مشتی ):که ازاین مشتی برای باز وبسته کردن پیچهای کمان اره وتعویض ونصب تیغ
استفاده میشود. (اگرپیچ خروسک کمان اره را با ابزاری نظیرانبردست وغیره بازوبسته نمائیم یقینأ پیچ های
کمان اره بزودی آسیب دیده وانجام کارهم به خوبی وبادقت صورت نمیگیرد.)
برای ساختن مشتی یاآچارکمان اره چوب مستطیل شکل ومقاومی دراندازه های (ده درسه درسه)سانتیمتررا  انتخاب کرده .ودر یکطرف آن شکافی به اندازه ئی که پیچ خرو.سک کمان اره در آن جای بگیرد.وآنگاه  امتحان کن وراحتی کاررابا ابزار مناسب ببین!!!

 
7-/گونیای فلزی /این گونیا ازیک دسته فلزی ویک تیغه فلزی ومدرج با اینچ وسانتیمترکه دروسط دسته بصورت کاملآ قائمه ودقیق قرارگرفته است.ودرجاهای گوناگون مانند گوشه های نود درجه و...بکار میرود.
وباید از ضربه خوردن وزمین خوردن آن جلوگیری نمود.


 8-مته /مته که میله ئی مارپیچ وفلزیست عمومآ به سه نظام درل برقی بسته میشود.درمعرق بیشترازمته های یک  و  دو  برای سوراخ کردن چوب وعبوردادن تیغ کمان اره ونیز جهت ایجاد چشم پرنده وامثالهم بکار   میرود.برای برشگاری دربعضی نقاط که مثلآدروسط چوب قراردارد ونمیخواهیم روی بقیه کارجای خط برشی معلوم باشد ،
ابتدا با مته یک دریک نقطه خط سوراخی ایجاد کرده .وبعد با مشتی یک طرف تیغ کمان اره را باز وآزاد  میکنیم..وآنگاه همان سر آزاد تیغ را از سوراخ ایجاد شده عبور میدهید.وبعد درآنطرف کار دوباره سر تیغ  بازشده را درجای خود قرارداده وبا فشاربه دو طرف کمان اره تیغ را با آچارمشتی محکم میبندید.وخطوط  طرح موردنظر را دور تا دور برش میدهید.وبعداز برش که به همان نقطه رسیدید یک سر تیغ را باز کرده وتیغ رابیرون بیاورید.
برای برش کاری با اره برقی دستی ویاعمودبروگردبر هم به همین صورت با مته بزرگتری عمل میکنند
اما درآنجا دیگر نباید تیغی باز وبسته کرد.

  9 –پیچ دستی یاگیره دستی /درمعرقکاری مورداستفاده دارد که درمورد آن در آموزش منبت در
وبلاگ  صداست 2 و1 شرح دادیم.

10-تخته سنباده /یکی دیگر از لوازم بسیار مفید است که درتمام هنرهای روی چوب به ویژه درمعرقکاری  و
  ماکت سازی که به آنهم به امیدخدا خواهیم رسید.کاربرد دارد.
برای ساختن تخته سنباده یک قطعه چوب مستطیل شکل با ضخامت دو یا دو ونیم سانتیمتروطول و عرض 
پانزده در پنج را اماده کرده ویکطرف آنرا با سنباده بعداز چسب چوب زدن میپوشانید ومدتی بین گیره تحت فشارگذاشته تاخشک شود.
ویادآورمیشوم که جنین تخته سنباده هائی را دراندازه واشکال گوناگون وگرد میتوانید بسازید.

  11-تیزک /تیزک وسیته ایست تیغه ئی که جنس آن فولاد خشک است .واما کاربرد آن چیست؟
  در معرق طرح بریده شده را با میخ های ریز که به میخ سایه معروفند روی چوب اصلی ثابت میکنند و
دورطرح را بادقت برش میدهند .وخیلی اوقات به دلیل ظرافت وکوچکی طرح آنرا با چسب چوب روی چوب اصلی معرق میچسبانیم .ولذا پس از برش دور طرح وچوب باید طرح را که ازجنس تخته های
سه لایه میباشد ازچوب جدا کرد.دراینجا از تیغه (گزک یا تیزک )باید استفاده کنیم .برای این منظور گزک را
با دقت بین طرح وچوب کرده وازهم جدا مینمائیم .که گاهی این عمل را با یک تیغ موکت بری نیز انجام میدهند .درهرصورت بایدایمنی را بخصوص هنگام کار با ابزار برنده وبرقی رعایت کرد.


12- پرگار و چکش هم ازلوازم کار هستند.که مورد استفاده دارند .به ویژه چکش دویست وپنجاه گرمی که در معرقکاری بسیارلازم است.مثلأ برای نصب همان میخ های ریزوثابت کردن طرح روی چوب .ویا زمانیکه میخواهیم چوبهای بریده شده معرق را در جای خود قرار دهیم.گاهی چکش لازم میشویم.

تصور میکنم که این قسمت از مطلب ما به دلیل توضیحات تکمیلی به درازا کشید.
  پس تا مطلب ودیدار دیگر.                  دوستتان دارم     مسعود  /           ابوالقاسمی  سیماست

رار دهیم.گاهی چکش لازم میشویم.

 

تصور میکنم که این قسمت از مطلب ما به دلیل توضیحات تکمیلی به درازا کشید.
  پس تا مطلب ودیدار دیگر.                  دوستتان دارم     مسعود  /           ابوالقاسمی  سیماست


 
جامعه واصلاح الگوی مصرف
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٤   کلمات کلیدی: جامعه

بنام خدا:رهبرمعظم انقلاب سال جاری را بنا به اهمیت اصلاح مصرف وصرفه جوئیسال اصلاح الگوی مصرف نامیدند.تاشاید شروعی باشد برای درمان این بیماری مهلک وآفت خانواده وجامعه.

ازاینکه اسراف ومصرف گرائی را یک بیماریمهلک میدانم هیچ تعجب نکنید.البته ممکن است برای جمعی مهلک نباشد.
اما مسلمأ برای اکثریت جامعه وکشورمان بیماری صعب العلاج وخانه براندازیست.

مصرف زدگی وبی بندوباری مالی واقتصادی دریک جامعه موضوعی است که باید به صورت فردی واز طریق خانواده به درمان آن بپردازیم.تا اینکه یک الگوی صحیح ومتعادل در دراز مدت درجامعه نمود عینی پیدا کند.

ولذاتا زمانی که خودرا اصلاح نکنیم،چگونه جامعه بزرگ ما به هدف خود خواهدرسید .


کودکانی که بااسراف وبی بندوباری اقتصادی در یک خانواده الگو می پذیرند ،چگونه میتوان به آینده او وتشکیل خانواده ئی متین ومصلح امید داشت؟وبه دنبال آن با چنین فرهنگ مصرف گرا ئی مگرمیتوان به یک جامعه متعادل وصرفه جو
رسید؟

اماباید دانست که تنها راه وصول ورسیدن به این تعادل آموزش است وآموزش .آموزشی پی گیر ومداوم که پایه ها وارکانش در دبستانها وحتی در مهد ها گذاشته شده باشد. چرا که یادگیری وکسب معارف وحساس شدن درمقابل خیر وشر
وتشخیص بدوخوب تنها در سنین کودکی ومعصومیت موثر ومانده گار است.

ولی تربیت واصلاح الگوی مصرف بزرگ ترها وخانواده که هم اکنون آنان مدیران سازمانها وتشکیلات کشورند یقینآ
بسیار وقت گیر وشایدبرای جمعی نشدنی است.وبالطبع باید دربرخی موارد از ابزار بازدارنده دیگری استفاده کرد.

با یک مثال فعلأ بحث را میبندم.
کودکی که درسنین عطش یادگیری هرچیزی قرار دارد.اگربیاموزد که میتواند دوباره دست دراز کند وشیر آب را کمتر

کند،یقینآ این کودک ویامدیرآینده ویا پدر ومادر آینده درموارد مصرف صحیح حساسیت خواهد داشت.  تامجالی دیگر///
                                                                             مسعود                     
ابوالقاسمی //سیماست .


 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ٦:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۱   کلمات کلیدی:
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com