سیماست

اجتماعی سیاسی ؛ مطالب آموزشی صنایع دستی ومصنوعات چوب؛ رنگ و نقاشی

تقابل وحشیانه باعلم واندیشه(ترور)
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: ترور ،تروریست ،ابوالقاسمی سیماست

دشمنان حقیر  آزادگی وولایت همچنان بیرحمانه برای دستیابی به اهداف غیرانسانی خویش دست به هر جنایتی می آلایند،وآنهادر تروری پست وحقیرانه  یکی دیگر از فرزندان تبار عاشورا و ولایت را از ملت ایران گرفتند.وامروز ایرانیان سوگوار پیکر گرم این عزیز را به گور سرد زمین سپردند،اما زهی خیال باطل که این جرثومه های جنایت وفساد حتی آنی بتوانند وقفه ئی در روند توسعه دفاعی ،اقتصادی وعزم این ملت مسلمان ومستقل پدیدآورند . کلیک ادامه مطلب پائین صفحه....

ابوالقاسمیsimasat


 
اجتماعی(زنان،آزادی ومساوات)
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۱   کلمات کلیدی: زنان تساوی

حضورشصت درصدی زنان وآسیبهای قطعی !!!.       

شاید اولین شادی وجشن حضور خودرا زنان زمانی برپا کردند که اولین زن وبانوی جهان به عنوان اولین زن فضانورد در اتحاد جماهیر شوروی پا به بیکران وپهنای آسمان گذاشت .اما این اولین وآخرین ارزاندام زنان در عصر تکنولوزی وپیشرفت انسان نبود ویقینآ هم نخواهدبود.

ابوالقاسمی//                                         

   ///Masoud_sedasat@yahoo.comبانظرخود در مورد این مطلب بخصوص برمن منت گذارید.


 
اصل را فدای سیاست بازی نکنید
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٤   کلمات کلیدی: خرده سیاست

تأثیرعلوم ساده در زندگی ما و اصلاح الگوی مصرف.

                ( شاید اکثر قریب به اتفاق مردم آگاه نیستندکه دانستن ساده ترین علوم کاربردی چه تأثیر مهمی میتواند در تمام امورزندگی ایشان ایفاکند.البته تأکید کنم که منظور من ازعلوم ،داشتن بعضی اطلاعات بسیار ابتدائی وشاید دانشی همتراز همین دانسته هائیست که درمدارس ابتدائی ویا کمی بالاتر ،درسطوح راهنمائی ویا بقدر توان خود وهوش وزمینه های قبلی فراگرفته ایم.

                (ناگفته نماندکه چنانچه سیستم آموزش وپرورش درنظام وکشورما درحد قابل قبول واستانداردی  انجام میگرفت هرگز اینچنین شاهد مشکلات وچالشهای بزرگ نبودیم!!!)ابوالقاسمی


 
دشمن گفت آنچه میخواست(ماچه کنیم)
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۸   کلمات کلیدی: دشمنان نظام

دشمنان نظام وکشور اسلامی گفتندآنچه دردل داشتندوکردندآنچه را که گناهی بزرگ بودونبایدمیکردند.اما دراین برهه ازتاریخ وظیفه ماچیست؟

بار دیگرتیغ دشمنی وعداوت ازرو بستندوسیدالشهدارا به مقتل فرا خواندند!!

ابوالقاسمی//simasatblog


 
عاشورای 88-وتوطعه صهیونیسم وغرب
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٦   کلمات کلیدی: خصومت استکبار ،عاشورای88

خصومت آشکار استکبار با اصل حریت اسلام در عاشورای 88 .

دلیل درج این مطلب در دو وبلاگ اهمیت این موضوع بود.وشایداگر در هر مقطع زمانی دیگر این حادثه تأسف بار رخ میداد اینچنین غمگین وبرآشفته نمیشدیم!اما این روز متعلق به یک نظام یا یک کشور ویاحکومت نبود، وهمین دلیل بزرگ دشمنی با اصل اسلام ونماد آزادگی یعنی امام سوم شیعیان حسین ابن علی است . ادامه مطلب پائین صفحه.

ابوالقاسمی-////